Khamis, 29 Mei 2014

Pengertian Ilmu Dan Kelebihan Menuntutnya.

0 ulasan
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد,يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إشرح لي صدري و

Segala puji bagi Allah Swt., Pencipta sekelian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw. Selamat sejahtera ke atas para Ahlul Bait, SahabatNya, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para Syuhada dan Salafus Soleh serta orang-orang yang mengikut mereka dengan baik hingga ke hari kemudian. A'mma ba'du.

Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menjalani rutin kehidupan sehari-hari kepada semua rakan jamaah serta para pembaca. Seraya mendoakan agar sentiasa Allah Swt. membimbing dan melindungi diri kita dari segala macam keburukan dan kejahatan, seterusnya memelihara diri kita supaya tetap berpegang teguh kepadaNya dan menerima semua amalan kita. Moga Allah Swt. Yang Maha Esa Yang Maha Dermawan, meredhainya. Saya berlindung diri dengan Allah Tabaraka Wata’ala dari sebarang kesilapan dan kekhilafan, serta memohon pimpinanNya sentiasa dalam menghasilkan artikel ini.

Ada pun ilmu yang haq yang menjadi intipati perbincangan yang dimaksudkan disini adalah ilmu syara’ yaitu : ilmu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada rasulNya yang berupa keterangan (Al Qur’an) dan petunjuk (As Sunnah) untuk disampaikan Baginda kepada manusia. Inilah ilmu sebenar yang telah disebutkan oleh Allah Swt. dalam firmanNya :

“….. Dan (juga kerana) Allah telah menurunkan kitab (Al Qur’an) dan hikmah (As Sunnah rasulNya) kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan kurnia Allah sangat besar atasmu”.
Surah An Nisaa’ (4) : ayat 113

Maka itu, ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu, yang diturunkan oleh Allah Swt. sahaja. Demikianlah juga para Salafus Solih sangat berhati-hati dalam memberi makna dan mengamalkan ilmu supaya ilmu yang haq dari Allah Swt. ini tidak disalah ertikan sehingga ada ilmu lain yang dianggap satu taraf dengannya. Selepas wafatnya Nabi Saw. para sahabat adalah golongan terbaik yang mewarisi ilmu dari Nabi Saw. dan semestinya merekalah golongan ummat yang menjadi panutan ummat muslimin. Imam Auza’ie rh. (wafat 157H) mengatakan :

“Ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi Saw. Ada pun yang datang bukan dari seseorang daripada mereka, maka itu bukan ilmu”.
Imam Abu Umar Yusuf bin Abdil Barr rh. (wafat 463H), Kitab Jaami’ Bayaanil Ilmi Wa Fadhlihi, Jilid 1 halaman 618

Tahap penguasaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang adalah berbeza antara individu mengikut kemampuannya yang barang tentu tidak akan sama. Ini adalah fitrah kepada semua manusia. Hal ini dinyatakan oleh Allah Swt. dalam firmanNya :

“Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apapun). Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut (kerana mereka tahu bahawa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu Kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya”.
Surah Al Mu’minun ( ) : ayat 57- 62

Lantaran itu, para ilmuwan dan fuqaha’ membahagikan ilmu kepada enam peringkat yang layak bagi kemampuan manusia, yaitu :

Pertama : Al Ilmu yakni mengetahui sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti

Kedua : Al Jahlul Basith yakni tidak mengetahui sesuatu sama sekali

Ketiga : Al Jahlul Murakkab (kejahilan yang berlipat) yakni mengetahui sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Disebut murakkab (berlipat) kerana orang itu mempunyai dua kejahilan sekaligus yaitu bodoh kerana tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya dan, bodoh kerana beranggapan bahawa dirinya tahu tentang sesuatu padahal dia memang tidak tahu.

Keempat : Al Wahm yakni mengetahui sesuatu dengan meyakini bahawa kemungkinan salah adalah lebih besar dari benarnya

Kelima : Asy Syak yakni mengetahui sesuatu dengan meyakini bahawa kemungkinan benar atau salah sesuatu perkara adalah sama sahaja.

Keenam : Adz Dzaan yakni mengetahui sesuatu dengan meyakini bahawa kemungkinan benar adalah lebih besar dari salahnya.

Sedang status ilmu itu sendiri terbahagi kepada dua, yaitu :

Dharuri yakni pengetahuan yang dapat diperolehi secara langsung tanpa memerlukan penelitian dan dalil, seperti pengetahuan bahawa api itu panas dan ais itu sejuk.

Nadzari yakni pengetahuan yang dapat diperolehi dengan cara melakukan penelitian dan dengan dalil, misalnya pengetahuan tentang hukum dan kaifiyat bertakbir dalam solat.

Malah dalam apa situasi pun, secara jelas dan nyata, bahawa Allah Swt. memerintahkan supaya semua ummat muslimin menuntut ilmu yang haq sebaik-baiknya agar mereka boleh mendapat anugerah dan kurniaan Allah yang banyak. Kekangan keupayaan tidak sepatutnya menjadi faktor penghalang kepada ummat muslimin berusaha, terus tekun belajar bagi memperoleh ilmu yang terbaik. Dalam firmanNya Allah Swt menyebutkan :

“Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah (itu), ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”.
Surah Al Baqarah (2) : ayat 269

Adapun jika dilihat dari sudut pembebanan (kewajiban melaksanakannya) ke atas seseorang muslimin, maka ilmu syara’ ini terbahagi kepada dua, yaitu :

Pertama : Ilmu Aini yakni ilmu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslimin, contohnya ilmu tentang aqidah dan iman, taharah (bersuci), solat, puasa, zakat (apabila telah memiliki harta yang mencapai haul dan qaul) dan mengerjakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu). Juga segala apa yang telah diketahui dengan pasti dalam agama Islam dari bermacam perintah dan larangan. Tidak boleh sama sekali anak-anak yang menginjak dewasa apabila ditanya tntang ilmu-ilmu ini, melainkan mereka mengetahuinya dengan benar.

Kedua : Ilmu Kifa-i yakni ilmu yang tidak wajib atas seseorang muslimin untuk mengetahui dan mempelajarinya. Apabila sebahagian dari mereka telah mengetahui dan mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban ke atas sebahagian yang lainnya. Namun, apabila tiada seorang pun yang mengetahui dan mempelajarinya sedangkan ilmu itu amat diperlukan, maka berdosalah mereka semuanya. Contohnya adalah ilmu menghafaz Al Qur’an, ilmu qiraat, ilmu faraidh, ilmu hadis, mengetahui hukum halal dan haram sesuatu perkara dan yang sejenisnya. Jenis ilmu ini tidak wajib dipelajari oleh semua individu muslimin, tetapi cukuplah dilakukan oleh sebahagian mereka.
Syeikh Yazid bin Abdul Qodir Jawas, Kitab Thalabul ilman Thariiqu ilal Jannah (Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga), halaman 17-19

Banyak ulama’ yang menerangkan bahawa (hukum) mempelajari teknologi termasuk fardhu kifayah, hal itu disebabkan manusia mesti mempunyai peralatan memasak, kenderaan, komunikasi, persenjataan dan selainnya yang bermanfaat bagi mereka. Apabila tiadanya orang yang menggarap dalam bidang ini sedangkan ia diperlukan, maka ia menjadi fardhu kifayah kepada ummat muslimin untuk menuntut dan menguasainya. Pernyataan ini pasti akan menjadi perdebatan. Namun tetap jua saya tegaskan, ilmu yang wajib adalah ilmu syara’ yaitu pemahaman dan ketaatan terhadap Kitabullah dan As Sunnah rasulNya. Adapun ilmu selain itu, yang boleh menjadi landasan kebaikan mahu pun landasan kejelekan, maka hukumnya dan keperluan menuntutnya mestilah sesuai dengan pemanfaatannya kepada manusia.
Syeikh Muhammad bin Solih Al Utsaimin rh., Kitaab ul Ilmi, halaman 8-9

Kewajiban menuntut ilmu mencakupi seluruh individu mulimin dan muslimah, baik dia sebagai orang tua atau pun anak-anak, apa pun status sosial, pekerjaan, pangkat dan darjat dan selainnya. Yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan muammalah mereka dengan Rabb mereka baik tentang tauhid, rukun Islam, rukun iman, akhlak, adab dan muammalah dengan makhluk. Muslimin dan muslimah diwajibkan menuntut ilmu yaitu ilmu yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah kerana dengan ilmu yang dipelajari dia akan dapat mengerjakan amal-amal solih yang dengan itu akan menghantarkan mereka ke syurga.

Para sahabat bersemangat dan terus menerus menuntut ilmu lantaran mendengar sabdaan Nabi Saw. tentang kelebihan dan manfaat ilmu serta, janji Allah Swt. terhadap orang yang menuntut ilmu yang dimudahkan jalannya menuju syurga. Dalam hadis berikut Nabi Saw. menjelaskan ketinggian martabat dan manfaat ilmu.

“Dari Abu Darda’ Rhu. ia berkata, aku mendengar Nabi Saw. bersabda : Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit mahu pun di bumi hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan ke atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama’ itu pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bahagian yang paling banyak”.
Hadis riwayat imam Abu Daud rh. imam Ahmad rh. imam Ibnu Majah rh. dan imam Tarmidzi rh. Beliau mengatakan ia sahih.

Lantaran itu para sahabat Rhu. mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu-ilmu syara’. Dalam satu kisah, para sahabat wanita juga amat bersemangat dalam menuntut ilmu. Mereka mahukan Rasulullah Saw. menetapkan dan hadir ke satu tempat, untuk Baginda mendatangi mereka dan menjelaskan tentang Al Qur’an serta mengajarkan tentang sunnah-sunnah Baginda. Kisah ini dinyatakan dalam hadis berikut :

“Dari Abu Said Al Khudri Rhu. ia berkata : Para wanita berkata kepada Nabi Saw., kaum laki-laki telah mengalahkan kami atas (pelajaran dari) engkau, maka berikanlah satu hari dari engkau untuk mengajarkan kami. Maka Baginda menjanjikan satu hari kepada mereka untuk bertemu dengan mereka dan mengajarkan mereka serta menyampaikan perintah-perintah Allah. Diantara pelajaran Baginda untuk mereka kaum wanita adalah sabda Baginda : Barangsiapa di antara kalian yang kematian 3 orang anaknya maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Seorang wanita bertanya : Kalau 2 orang? Baginda menjawab : Ya, 2 orang juga”.
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (No. 101)

Begitu juga, Allah Swt. menyuruh supaya muslimin dan muslimat sentiasa menuntut ilmu sekali pun di dalam rumah mereka dinyatakan di dalam firmanNya :

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan rasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah (Al Qur’an) dan al hikmah (Sunnah Nabimu). Sungguh, Allah Maha Lembut Maha Mengetahui”.
Surah Al Ahzaab (33) : ayat 33-34

Sesungguhnya menuntut ilmu mempunyai banyak kelebihan, yang di antaranya adalah :

Pertama : Menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah Swt. dan orang yang menuntut ilmu laksana seorang mujahid di jalan Allah. Fakta ini dijelaskan oleh Nabi Saw. sendiri menerusi sabdanya :

“Dari Abu Hurairah Rhu. ia berkata bahawasanya Nabi Saw. bersabda : Barangsiapa yang memasuki masjid kami ini (Masjid Nabawi) dengan tujuan mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia laksana orang yang berjihad di jalan Allah Ta’ala. Dan barangsiapa yang memasukinya dengan tujuan selain itu, maka dia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya”.
Hadis hasan riwayat imam Ahmad rh., imam Ibnu Hibban rh., imam Ibnu Majah rh., imam Hakim rh. dan imam Ibnu Abi Syaibah rh.

Begitulah peri pentingnya menuntut ilmu yang mendapat martabat amat tinggi di dalam Islam. Berjihad dengan ilmu (hujjah dan dalil) dan keterangan didahulukan atas jihad dengan pedang dan tombak. Demikianlah Allah Swt. berfirman kepada rasulNya Saw. agar berjihad dengan Al Qur’an bagi melawan orang kafir, munafiq dan musuh-musuh Islam menerusi KalamNya :

“Maka janganlah kamu ikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur’an dengan jihad yang besar”.
Surah Al Furqaan (25) : ayat 52

Besarnya kelebihan menuntut ilmu ini diperakui oleh para sahabat, lantaran itu, mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Kebesaran menuntut ilmu ini dinyatakan oleh para sahabat antaranya :

Abu Darda’ Rhu. (wafat 32H) mengatakan : Barang siapa yang berpendapat bahawa pergi mencari ilmu itu tidak termasuk jihad, sungguh dia kurang akalnya”.
Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah rh., Kitab Al Ilmu Fadhluhu Wa Syarafuhu, halaman 145

Kedua : Menuntut ilmu memudahkan jalan menuju syurga Allah Swt. Demikianlah yang disabdakan oleh Nabi Saw. kepada ummatnya (sebuah hadis panjang) :

“Dari Abu Darda’ Rhu. ia berkata, aku mendengar Nabi Saw. bersabda : Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka lakukan……………..”.
Hadis riwayat imam Abu Daud rh. imam Ahmad rh. imam Ibnu Majah rh. dan imam Tarmidzi rh. Beliau mengatakan ia sahih.

Didalam hadis ini terkandung janji Allah Swt. bagi orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu yang haq, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. “Menempuh jalan untuk menuntut ilmu” mempunyai 2 makna, yaitu :

1.    Menempuh jalan dengan erti yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju ke majlis-majlis ilmu dan ulama’
2.    Menempuh jalan (cara) yang menghantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu seperti menghafal, belajar (bersungguh-sungguh), membaca, menelaah (kitab-kitab para ulama’), menulis dan berusaha untuk memahami (apa yang dipelajari). Dan juga cara-cara lain yang dapat menghantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syara’.

 “Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga” juga mempunyai 2 makna, yaitu :

1.    Allah Swt. akan memudahkan memasuki syurga bagi orang yang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syara’ dan mengamalkan konsekuensinya.
2.    Allah Swt. akan memudahkan baginya jalan ke syurga pada hari qiyamat ketika melalui titian as siraath, dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang telah pun ada pada sebelum dan sesudahnya
Syeikh Yazid bin Abdul Qodir Jawas, Kitab Thalabul ilman Thariiqu ilal Jannah (Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga), halaman 7-9

Ketiga : Menuntut ilmu membawa kepada kebersihan hati dan kemuliaan diri. Sesungguhnya hati manusia akan menjadi lebih bersih dan mulia dengan mendapatkan ilmu syara’ dan itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Orang yang menuntut ilmu akan bertambah rasa takut dan taqwanya kepada Allah. Hal ini berbeza dengan orang yang disibukkan oleh harta dan dunia, padahal harta tidak membersihkan dirinya, tidak menambah sifat kesempurnaan dirinya. Yang ada, hatinya akan menjadi tamak, rakus dan kedekut.

Sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar segala ketaatan sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan yang menjerumuskan ke neraka.

Setiap muslimin harus mengetahui bahawa orang yang menuntut ilmu adalah orang yang bahagia kerana dia mendengarkan ayat-ayat Al Qur’an, hadis-hadis Nabi Saw. dan perkataan para sahabat. Dengannnya hati terasa nikmat dan akan membawa kepada kebersihan hati dan kemuliaan diri.

Keempat : Orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Rasulullah Saw. Dalam satu hadis, Nabi Saw. mendoakan orang-orang yang mendngarkan sabda Baginda dan memahaminya dengan keindahan dan berserinya wajah. Sabda Baginda :

“Dari Zaid bin Tsabit Rhu. ia berkata bahawasanya Nabi Saw. bersabda : Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami lalu menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Banyak orang yang membawa fiqh namun dia tidak memahami. Dan banyak orang yang menerangkan fiqh kepada orang yang lebih faham darinya. Ada tiga hal yang dengannya hati seorang muslim akan bersih dari khianat, dengki dan keburukan yaitu melakukan sesuatu dengan ikhlas kerana Allah, menasihati ulil amri (penguasa) dan berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin, kerana doa mereka meliputi dari belakang mereka. Baginda bersabda : Barangsiapa yang keinginannya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan kekuatannya menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Namun barangsiapa yang niyatnya mencari dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusan dunianya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan dia mendapat dunianya hanya menurut apa yang telah ditetapkan baginya”.
Hadis sahih riwayat imam Ahmad rh. imam Darimy rh. imam Ibnu Hibban rh. dan imam Ibnu Abdil Barr rh. Ditakhrij dan disahkan oleh Syeikh Muhammad Nasiruddin Al Albaani dalam Kitab Silsilah Hadis Sahih, no. 404

Kelima : Menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada ibadah fardhu kifayah dan ibadah sunnat. Dalam satu hadis Nabi Saw. bersabda :

“Dari Hudzaifah Ibnul Yaman Rhu. ia berkata bahawasanya Nabi Saw. bersabda : Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan agama kalian yang paling baik adalah wara’ (ketaqwaan)”.
Hadis hasan riwayat imam Thabrani rh. imam Al Bazaar rh. dan imam Ibnu Abdil Barr rh.

Sabdaan Nabi Saw. ini diperkuatkan lagi oleh kata-kata benar dari sahabat Baginda dan para ilmuwan muktabar yang di antaranya :

Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib Kmwj. (wafat 40H) berkata : Orang yang berilmu lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang yang berpuasa, solat dan berjihad di jalan Allah”.
Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Kitab Al Ilmu Fadhluhu Wa Syarafuhu, halaman 133

Abu Hurairah Rhu. berkata : Sungguh, aku mengetahui satu bab ilmu tentang perintah dan larangan lebih aku sukai daripada tujuh puluh kali melakukan jihad di jalan Allah”.
Syeikh Yazid Abdul Qodir Jawas, Kitab Thalabul Ilman Thariiqu ilal Jannah, halaman 38

Imam Hasan Al Basri rh. (wafat 110H) berkata : Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia dan orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah”.
Imam Yusuf Ibnu Abdil Barr rh. Kitab Jaami’ Bayaanil Ilmi Wa Fadhlihi, Jilid 1 halaman 211

Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi’e rh. (wafat 204H) berkata : Tidak ada sesuatu pun yang lebih baik setelah berbagai kewajiban syariat daripada menuntut ilmu syariat”.
Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Kitab Al Ilmu Fadhluhu Wa Syarafuhu, halaman 135

Keenam : Dalam hadis sahih dari Abu Darda’ Rhu. yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud rh. imam Ahmad rh. imam Ibnu Majah rh. dan imam Tarmidzi rh. Baginda Nabi Saw. telah menyatakan kelebihan orang menuntut ilmu, yaitu :

“Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit mahu pun di bumi hingga ikan yang berada di air”.

Akhirul Kalaam : Setakat ini yang termampu saya nukilkan untuk kebajikan kita bersama. Disertakan satu sabdaan Rasululah Saw. yang mengkisahkan tentang ilmu untuk renungan bersama :

“Dari Abdullah bin Umar Rhu. ia menceritakan : Rasulullah Saw. memegang dua bahuku lalu berkata : Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur (pasti akan mati). Dan Ibnu Umar mengatakan : Jika kamu ada di petang hari, janganlah menunggu sehingga pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu petang. Pergunakanlah waktu sihatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu”.
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. imam Ahmad rh. imam Ibnu Majah rh. dan imam Tarmidzi rh.

Dan Abdullah bin Mas’ud Rhu. berkata :

“Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Sahabat Rasulullah Saw. Kerana mereka sesungguhnya ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah pilih untuk menemani nabiNya, untuk menegakkan agamaNya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-asarnya, kerana mereka berada di jalan yang lurus”.
Atsar sahih diriwayatkan oleh imam Ibnu Abdil Barr rh. Kitab Jaami’ Bayaanil Ilmi Wa Fadhlihi, Jilid 2 halaman 947

والله اعلم

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.

سكيان
والسلام

0 ulasan: