Selasa, 15 Julai 2014

Soal Jawab : Puasa ( siri 9 )

0 ulasan
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد , يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي  رب إشرح لي صدري و

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata-mata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad Saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

“Wahai orang-orang yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar.”
Surah Al Ahzaab (33) : ayat 70-71

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al Qur’an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Amma ba’du.

Muqaddimah

Saya menerima banyak soalan dari para Jama’ah dan pembaca yang bertanyakan perihal keadaan puasa dalam suasana perubatan. Sebenarnya amat sukar saya menjawab lantaran saya bukanlah pakar/ahli dalam bidang usul fiqh dan perubatan. Maka itu, apa yang saya nukilkan ini hanyalah seqadar penemuan juga kesimpulan dari sedikit kajian untuk membantu sebagai pedoman kepada para penanya. Lebih baik sekali didapatkan jawaban tepat dari para ilmuwan/ulama’/pakar yang mengkhusus dalam bidang ini sendiri berbanding dengan saya yang serba dhaif ini, insyaAllah.

Prinsip Asas

Hukum-hukum di dalam syari’at Islam ada banyak bahagian-bahagiannya jika diperincikan. Satu daripadanya ialah hukum berbentuk ‘adzimah ya’ni  hukum pokok atau pun asal yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt. dan rasul-Nya, umpamanya tentang kefardhuan puasa Ramadhan ke atas setiap Muslimin mukallaf dan perkara-perkara yang merosakkannya.

Selain itu, ada hukum rukhsah ya’ni keringanan/kelonggaran yang disyari'atkan oleh Allah Swt. dan rasul-Nya dalam keadaan-keadaan tertentu (yaitu ketika dharurat/terpaksa) seperti harus berbuka puasa pada siang Ramadhan ketika sakit dan musafir.

Kita wajib beramal dan menjalankan hukum-hukum ‘adzimah (tanpa soal melainkan tundukpatuh sahaja) melainkan jika wujud suasana atau pun keadaan yang mengharuskan hukum-hukum rukhsah pula digunapakai.

Namun, sebelum hukum-hukum rukhsah diambil perlulah dipastikan terlebih dahulu bahawa seseorang itu benar-benar sedang menghadapi sesuatu keadaan yang disebabkan itu membolehkan hukum rukhsah itu digunapakai. Misalnya :

“(Puasa yang diwajibkan itu) adalah beberapa hari yang tertentu (bulan Ramadhan), maka sesiapa diantara kamu yang sakit atau dalam musafir (bolehlah ia berbuka), kemudian wajib ia berpuasa sebanyak (hari berbuka) itu pada hari-hari yang lain (sebagai qadha), …………”.
Surah Al Baqarah (2) : sebahagian ayat 184 

Oleh itu, perlulah difahami dan ditetapkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang disebabkannya hukuman rukhsah itu boleh digunapakai. Dan ketetapan itu tidak sekali-kali boleh diperbuat sesuka hati dan mengikut perasaan. Salah satu sebab yang paling umum dalam membolehkan rukhsah ini adalah keadaan dharurat/terpaksa.

Makna Keadaan Dharurat/Terpaksa

Ta’rif dharurat/terpaksa menurut isthilah (syara’) amat luas dan diberikan oleh banyak ulama’/fuqaha’. Namun yang saya naqalkan disini sikit sahaja seperti berikut :

Syeikh Prof. Wahbah Az-Zuhaily Hfzh.  dalam Kitab Nadzariyyah Al-Dharurah Al-Syar’iyah (halaman 65) mendefinisikan : dharurat adalah datangnya bahaya (khathr) pada manusia atau kesulitan (masyaqqah) yang amat berat, yang membuat dia khawatir akan terjadinya mudharat atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, kehormatan, aqal, harta, dan segala yang bertalian dengannya. Dan diharuskan ketika itu mengambil benda-benda yang haram atau pun meninggalkan yang wajib atau pun menangguhkannya dari waqtunya semata-mata untuk menolak kemudharatan-kemudharatan daripada menimpa di bawah naungan syari'at."

Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim An-Nabhani Rhm. dalam Kitab Asy-Syahsiyah Al-Islamiyah (Jilid III halaman 477) menyatakan : dharurat adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan/ kematian (al-idhthirar al-mulji` alladzi yukhsya minhu al-halak). Inilah definisi dharurat yang sahih, yaitu kondisi terpaksa yang membolehkan yang haram, sebagaimana termaktub dalam qaidah yang masyhur: Al-Dharurat Tubiih Al-Mahdzuurat (Kondisi dharurat membolehkan yang diharamkan).

Hal keadaan dharurat itu adalah sama maqsud/makna dengan keadaan terpaksa. Ini bersumber dinyatakan oleh Allah Swt. :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai (mati yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan (daging haiwan) yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa yang terpaksa (mamakannya kerana dharurat) sedang ia tidak menginginnya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu) maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani”.
Surah Al Baqarah (2) : ayat 173

Ayat yang sama makna juga disebutkan dalam Surah Al-Maaidah (5) : ayat 3; Surah Al-An‘aam (6) : ayat 119; Surah Al-An‘am (6) : ayat 145 dan Surah An-Nahl (16) : ayat 115 

Sekiranya hukum-hukum rukhsah ini tidak wujud di dalam Islam dan penekanan hanyalah kepada hukum ‘adzimah (hukum asal/pokok) sahaja, pasti umat manusia akan hancur binasa ketika berlakunya kecemasan (dharurat). Tetapi syari'at Islam tidak seperti itu. Di waktu dharurat (kecemasan) syari'at memberi kelonggaran-kelonggaran tertentu, itu pun mengikut kadar-kadar yang tertentu juga. Daripada prinsip ini, lahirlah 2 qaidah syari'yah yang penting untuk kegunaan umat di dalam kehidupan mereka.

Qaidah-Qaidah Syari’yah Dalam Hal Dharurat

Kaedah pertama ialah:"Kecemasan (dharurat) mengharuskan yang haram." Akan tetapi pengambilan benda-benda yang haram dimasa dharurat dibatasi dengan kaedah yang kedua, yaitu :-"Dharurat diambil sekadar keperluan sahaja." Menggunakan benda yang haram melebihi kadar keperluan dimasa dharurat adalah berdosa. Begitulah juga di dalam perubatan Islam, pada ketika-ketika dharurat dan kecemasan boleh digunakan benda-benda dan cara-cara yang haram sekadar keperluan.

Qaidah ini terhasil berlandaskan peristiwa yang telah berlaku di zaman Nabi Saw. :-

“Dari Anas bin Malik Rhu. ia berkata : Rasulullah telah memberi kelonggaran kepada Abdul Rahman ibn Auf dan Zubair ibn Awwam memakai sutera, kerana penyakit gatal yang menimpa mereka."
Hadis sahih riwayat imam Bukhari dan imam Muslim Rhm.

Pengertiannya : Walaupun sutera pada dasamya haram dipakai oleh Muslimin lelaki, tetapi jika tidak ada cara-cara yang halal yang dapat mengubati sesuatu penyakit, ianya harus digunakan. Ini menunjukkan keharusan berubat dengan cara yang haram di peringkat kecemasan selepas hilang ikhtiar-ikhtiar lain. Peristiwa sebegini juga direkodkan dalam lagi satu hadis lain,

"Dari Anas bin Malik Rhu. dia menceritakan : Beberapa orang dari Ukai atau dari Urainah telah datang ke Madinah. Oleh kerana tidak begitu sesuai dengan cuaca di situ mereka telah diserangi penyakit. Ar-Rasul lantas menghantar mereka ke tempat unta-unta sedeqah (unta perempuan yang sedang menyusu) disimpan seraya bersabda : Minumlah dari susunya dan dari air kencingnya. Mereka pergi dan melakukan apa yang dianjurkan sehiggalah mereka sihat….”
Hadis sahih riwayat imam Bukhari dan imam Muslim Rhm.

Para ulama’ dan fuqaha bersilang pendapat tentang penetapan sama ada najis atau tidak air kencing binatang yang halal dimakan. Yang jelas dari hadis sahih ini adalah : air kencing unta telah digunakan untuk tujuan perubatan. Tiada pula hadis lain-lain yang menunjukkan bahawa air kencing unta menjadi minuman kebiasaan harian. Ini membuktikan apabila itu sahajalah cara untuk perubatan, maka bolehlah ia digunakan sehingga sihat dan tidaklah pula perbuatan itu menjadi kebiasaan.

Namun mestilah diingat, bahawa tidak boleh kita dengan senang lenang menggunakan benda atau pun cara yang haram bertopengkan dharurat (terpaksa/kecemasan) sebelum berikhtiar mencari yang halal dengan bersungguh-sungguh,

Kesimpulan  Menggunapakai Keadaan Dharurat/Terpaksa

1.    Tidak boleh berubat dengan bahan-bahan yang telah diharamkan pada setiap keadaan. Adalah wajib berikhtiar untuk mendapatkan ubat yang halal terlebh dahulu ketika berubat.

2.    Keharusan untuk berubat dengan benda yang haram hanyalah pada ketika keadaan dharurat telah berlaku yaitu ketika diyakini sipesakit akan binasa atau pun akan binasa salah satu daripada anggota-anggotanya, jika tidak diubati dengan menggunakan benda-benda haram kerana sudah tidak ada ubat-ubat lain.

3.    Keharusan ini hanyalah setakat kadar yang diperlukan untuk menyembuh penyakit sahaja.

4.    Ketentuan tentang keadaan dharurat untuk menggunakan benda-benda yang haram mestilah ditentukan oleh seorang doktor Muslimin yang adil, serta mahir di dalam bidang perubatan.

5.    Kesemua ini memerlukan satu lagi syarat, yang disebutkan itu hanyalah penyelesaian bersifat sementara yang mana ummat Islam mestilah berusaha untuk mewujudkan ubat alternatif yang halal dengan berusaha bersungguh-sungguh.

6.    Harus juga berubat dengan yang haram jika diyakini ini akan mencepatkan kesembuhan sesuatu penyakit.

Hukum Berpuasa Semasa Dalam Rawatan Perubatan

Inilah maudhu’ sebenar persoalan yang mahu dijawab dan dihuraikan. Namun begitu, hal prinsip asas dan hal ehwal keadaan dharurat itu diperjelaskan terlebih awal lantaran ia terkandung prinsip bahawa jawaban seterusnya adalah merujuk kepada ummat Muslimin yang memerlukan rawatan perubatan dalam keadaan berpuasa dan dia tidak boleh mengelak darinya. Dalam kata lain, mereka ini tergolong dalam keadaan dharurat/terpaksa untuk meneruskan rawatan perubatan dalam keadaan berpuasa..

Oleh itu, mana-mana Muslimin yang tidak terlibat dalam keadaan seperti itu, tidaklah perlu gusar pula tentang puasa mereka. Juga, tidak boleh pula mereka yang tidak sakit ini dengan senghaja (menyakitkan diri atau dharurat dibuat-buat) atau menggunakan ubatan atau alat perubatan atas sebab adanya fatwa-fatwa yang tidak membatalkan puasa itu. Sungguh diperingatkan, perbuatan senghaja memperbuat untuk mempermainkan hukum yang sedia jelas adalah perbuatan amat jahat dan berdosa.

Ramai Muslimin yang keliru lalu bertanya berkenaan sama ada sah atau batal puasa mereka apabila menggunakan perubatan atau mendapatkan rawatan perubatan terutama bagi kes yang melibatkan ubatan atau peralatan yang memasuki tubuh badan. Sukar sungguh untuk saya menjawabnya lantaran ini bukan bidang pengkhususan saya, tapi ada saya temui fatwa-fatwa berikut.

Disebutkan ia sebagai fatwa kerana ini merupakan ketetapan/ijma’/kesepakatan para ulama’ dalam pelbagai bidang yang dibuat bagi menangani permasalahan yang berlaku sekarang sedangkan hukumnya yang soreh, sahih dan qot’ie dari syara’ terdahulu tiada.

Dalam persidangan Kali Ke 9 Seminar Fiqh Perubatan bertajuk “An Islamic View of Certain Contemporary Medical Issues”, yang berlangsung di Casablanca, Morocco, pada 8-11 Safar 1418 bersamaan  14-17 June 1997, anjuran bersama  The Hassan II Institute for Scientific and Medical Research on Ramadhan, The ISESCO, The Islamic Fiqh Academy, dan The World Health Organisation Regional Office.

Seminar secara sebulat suara memutuskan : berdasarkan ketetapan Al  Qur’an ul Kareem dan As Sunnah Nabi Saw. yang sahih, 3 perkara yang membatalkan puasa yaitu makan, minum dan hubungan kelamin. Oleh sebab itu, penggunaan apa jua pepejal atau cairan yang diklasifikasikan sebagai makanan atau minuman dalam apa jua quantity menerusi saluran pemakanan dan minuman adalah membatalkan puasa.

Setelah dibincangkan dan didebatkan, seminar bersetuju melakukan perkara-perkara berikut tidak membatalkan puasa:.

1.      Ubat titis mata, titis telinga dan basuh telinga

2.      Ubat tablet Bawah lidah yang digunakan oleh pesakit Angina (Jantung)

3.      Memasukkan ubat melalui faraj, memasukan alat perubatan, membasuh, spekulum dan jari doktor atau bidan semasa pemeriksaan vagina (sebelum bersalin)

4.      Memasukkan teropong ke salur kencing lelaki atau perempuan untuk penyediaan x-ray

5.      Menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi atau menggunakan alatan dan berus gigi, dengan syarat TIADA apa-apa bahan yang memasuki perut dari prosedur tersebut

6.      Suntikan melalui kulit, otot, sendi atau pembuluh darah, kecuali memberi makanan melalui pembuluh darah

7.      Penderma atau menerima pemindahan darah

8.      Oksigen dan Gas Bius

9.      Semua jenis bahan yang boleh menyerap ke dalam badan melalui kulit seperti krim, jelly atau plaster berubat

10.   Mengambil sampel darah untuk ujian makmal

11.   Sesalur dan bahan perantara untuk arteriografi (pemeriksaan x-ray khas jantung) atau organ lain

12.   Teropong dalam rongga perut (endiskopi) untuk mencari punca penyakit

13.   Membasuh mulut, berkumur atau semburan mulut, dengan syarat tiada bahan masuk ke dalam perut

14.   Teropong ke dalam salur peranakan atau memasukkan alat ke dalamnya. (ie. UICD)

15.   Mengambil tisu (biopsi) hati atau organ lain

Majority peserta menambah perkara berikut juga tidak membatalkan puasa :

16.   Ubat titis hidung, semburan hidung dan ubat sedut (inhaler)

17.   Suntikan ke dalam dubur, teropong dan pemeriksaan digital ke dalam dubur

18.   Pembedahan yang melibatkan bius sepenuhnya jika pesakit mengambil keputusan untuk berpuasa

19.   Mesin atau dialisis buah pinggang melalui perut

20.   Penggunaan teropong perut, dengan syarat tidak memasukkan apa-apa bahan cecair atau bahan seumpamanya ke dalam perut.

Persoalan yang paling banyak diterima adalah berkenaan penggunaan inhaler (ubat sedut/penyembur) oleh pesakit lelah (asma). Saya temui sangat banyak ijtihad/fatwa ke atas hal ini. Saling bersilang pun banyak sekali. Malah kerananya juga, ada sebahagian mereka yang mengaku serba pandai dan alim ini hilang pula kewarasan dan perlahan-lahan berubah menjadi syaithan lantaran sehingga saling kafir mengkafir pula disebabkan bersilang fatwa ini. Bersama ini saya sertakan beberapa keterangan fatwa berhubung dengannya sebagai pedoman.

Fatwa oleh Syaikh Muhammad bin Solih Al-Utsaimin Rhm. : Menggunakan inhaler bagi yang berpuasa hukumnya boleh, sama ada ianya puasa Ramadhan atau pun yang lainnya. Kerana inhaler itu tidak sampai ke perut tapi hanya berfungsi melegakan saluran pernafasan (tujuan perubatan) dan penggunaannya pun hanya dengan bernafas seperti biasa. Jadi hal ini tidak seperti makan dan minum. Sebagaimana diketahui, bahawa hukum asal puasanya adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan rosaknya puasa, baik dari Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma’ atau pun Qiyas yang Sahih.
Fadha’il Ramadhan, disusun oleh Abdurrazaq Hasan, Soalan no. 1. Disalin dari kitab Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penerbit Darul Haq

Fatwa yang mengharuskan penggunaan inhaler sewaktu puasa adalah fatwa terkemuka yang diputuskan oleh persidangan majoriti ulama melalui Majlis Fatwa yang berwibawa seperti Majma’ Fiqh Islami, Fatwa Lajnah Daimah dan termasuk juga oleh pakar perubatan melalui Islamic Organization for Medical Science (IOMS). Bahkan JAKIM & Majlis Fatwa Kebangsaan juga menyatakan keharusannya. Fatwa ini juga dipersetujui oleh ulama’ kontemporari Syaikh Yusuf bin Abdullah Al Qaradawy dan Lembaga Fatwa Eropah.

Hal ini juga dibenarkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baaz Rhm. dalam koleksi fatwanya (Fataawa Adda’awah, Mufti Besar Saudi Arabia, Fatwa no 979). Keharusan penggunaan inhaler bagi pesakit asma juga berdasarkan fatwa umum dalam masalah ini oleh Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah Rhm. (Majmu’ Fatawa Ibnu Taymiyah, Jillid 25, halaman 248). Keharusan ini disebabkan teknik perubatan yang tidak menggunakan makanan atau minuman. Jika dari jenis debu sekali pun ia diharuskan Imam Ibn Hazm Al Andalusi Rhm. (Kitab Al-Muhalla, Jilid 6, halaman 203), maka tidak batal puasa dalam urusan perubatan termasuk suntikan atau menghirup serbuk.

Khatimah

Sesungguhnya Allah Swt. tidak sekali-kali menyusahkan para hamba-Nya dalam rangka  menunaikan ibadah mereka kepada-Nya. Lantaran Allah Swt. sendiri telah mengurniakan cara/qaidah rukhsah bagi mereka yang di dalam kedhaifan dan kesakitan. Maka, rukhsah sebegini merupakan salah satu dari rahmat Allah Swt. ke atas hamba-Nya yang tetap kekal mahu taat menjalankan ibadah kepada-Nya. Benarlah Allah Yang Maha Kaya, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Pemurah dan Yang Maha Dermawan terhadap hamba-hamba-Nya.

Semoga nukilan ini telah membantu dan memberikan pedoman seqadar yang termampu kepada para penanya. InsyaAllah, ia memberi kebaikan.

والله تعالى أعلم  ,  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.

 سكيان , والسلام

eddzahir@38
Tanah Liat, Bukit Mertajam

0 ulasan: