Rabu, 12 September 2012

Ucapan Salam Kepada Kafir (bhg 1)

0 ulasan

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد, يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إشرح لي صدري و

Segala puji bagi Allah Swt., Pencipta sekelian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw. Selamat sejahtera ke atas para Ahlul Bait, SahabatNya, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para Syuhada dan Salafus Soleh serta orang-orang yang mengikut mereka dengan baik hingga ke hari kemudian. A'mma ba'du.

Saya mendoakan agar Allah Swt. sentiasa menerima semua amalan kita seterusnya melimpahkan segala rahmat dan keampunanNya di hari dan bulan yang mulia ini, InsyaAllah. Saya memohon perlindungan, rahmat dan bimbingan dari Allah Swt. dari sebarang kesilapan dalam menuliskan nukilan ini.

Bersama ini saya sertakan artikel jawaban yang dikumpulkan berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh para jamaah dan pembaca. Asalnya ia merupakan maklumbalas secara individu sahaja, lanjutan daripada artikel : Disebalik Ucapan Salaam yang disiarkan dalam www.salnboru.blogspot.com pada hari Isnin, 1 November 2010. Saya siar umumkan atas permintaan jamaah sebagai pedoman, panduan dan manfaat ilmiyah bersama. InsyaAllah.

Peringatan : Ungkapan Salaam yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah lafaz “assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh” dan ucapan lain yang lebih ringkas yang diperintahkan serta dicontohkan oleh baginda Nabi Saw. kepada sesama ummat Muslimin. Keterangan lanjut berkenaan lafaz ini telah dinyatakan dalam artikel Disebalik Ucapan Salaam. Justeru itu, ungkapan Salaam adalah merujuk kepada lafaz-lafaz itu sahaja dan bukan ungkapan selainnya. Pernyataan ini diulangi bagi mengelakkan salah fahaman dikalangan para jamaah yang membaca artikel ini.

Sebaik mungkin, semua perbahasan dan penjelasan dinyatakan menerusi dalil-dalil yang soreh (jelas) dan qati’e (putus/muktamad). Apa yang telah dalilnya sahih mahu pun hasan, maka itulah yang dipegang. Bagi perkara yang tiada dalil soreh dan qati’e, memang wujud perselisihan ijtihad/pendapat di kalangan para ulama’. Bagi perkara sebegini, akan saya nyatakan ijtihad/pendapat para ulama’ sebagai panduan dan ianya boleh diterima atau pun tidak diterima. Para jamaah juga boleh mendapatkan ta’liq (penjelasan) yang lebih baik dari ilmuwan lain.

Soalan 1 : Bolehkah ummat Muslimin memulai memberi salaam kepada orang kafir. Soalan ini ditanyakan kerana terdapat bermacam pendapat yang menyatakan boleh, ada yang tidak boleh (haram) dan ada yang katakan makruh sahaja. Harap diberikan penjelasan.

Jawaban : Tidak boleh malahan haram. Ini dijelaskan oleh nas-nas berikut,

“Dari Abu Hurairah Rhu. ia berkata bahawasanya Rasulullah Saw. bersabda : Janganlah kalian memulai mengucapkan salaam kepada orang-orang yahudi dan orang nasrani. Apabila kalian menjumpai salah seorang mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit”
Hadis sahih riwayat imam Muslim rh. (no. 5626) dan imam Tarmidzi rh. (no. 1602)

Para ulama’ berbeza pendapat menjawab salaam orang-orang kafir dan mengucapkan salaam kepada mereka. Adalah haram memulai mengucapkan salaam kepada mereka. Pendapat yang kami sebutkan ini adalah mazhab yang dianut oleh majoriti ulama’ dan kebanyakan kaum Salafus Solih. Pendapat yang benar adalah haram memulai salaam kepada orang kafir.
Imam Yahya Bin Syaraf An Nawawi rh. Kitab Syarah Sahih Muslim, Jilid 10, halaman 333

Dan dalam satu hadis lain :

“Dari Abu Basrah Al Ghifari Rhu. ia berkata bahawasanya Nabi Saw. bersabda : Aku besok akan pergi kepada orang-orang yahudi, maka jangan memulai ucapan salaam kepada mereka, Jika mereka memberi salaam kepada kalian, maka jawablah dengan ‘Wa’alaikum’.”
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (kitab Adaab ul Mufrad, no. 1094), imam Ibnu Majah rh. (no. 3699), imam Ahmad rh. (Jilid 4 no 143), imam Thabrani rh. (Jilid 22 no. 290) dan imam Thahawy rh. dalam Kitab Syarah Ma’anil Atsar (Jilid 4 no. 341)

Nota : Lafaz “apabila kalian menjumpai salah seorang mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit” bermaksud : orang kafir dzimmi (dan harbi) tidak boleh dibiarkan mengguna bahagian tengah jalan, melainkan dia harus didesak ke jalan yang paling sempit apabila kaum Muslimin sedang berjalan. Namun jika jalan itu tidak ramai, maka tidak apa-apa. Hendaknya mendesak mereka ke pinggir jalan tidak sampai memasukkan mereka ke dalam lembah dan tidak melanggarkan mereka ke tembok dan lain sebagainya.
Imam Yahya Bin Syaraf An Nawawi rh. Kitab Syarah Sahih Muslim, Jilid 10, halaman 335-336

Terdapat ramai ulama’ dan fuqahaa’ dahulu dan sekarang yang berijtihad (berpendapat) bahawa boleh malah digalakkan ummat Muslimin memberikan salaam terlebih dahulu kepada kafiriin dengan hujjah masing-masing antaranya untuk da’wah dan menunjukkan kebesaran Islam serta bagi mengelakkan tanggapan buruk bahawa Islam ini agama yang kasar dan dzalim. Sesungguhnya hal ini telah pun disyarahkan oleh imam An Nawawi rh. :

Sekelompok ulama’ berpendapat bahawa kita boleh memulai mengucapkan salaam kepada orang kafir. Hal itu diriwayatkan daripada Ibnu Abbas Rhu, Abu Umamah rh.dan Ibnu Abu Muhairiz rh.. Ini juga pendapat sebahagian sahabat kami, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Mawardi rh. Para ulama’ tersebut berdalil dengan keumuman hadis-hadis yang menjelaskan tentang keumuman menyebarkan salaam. Namun itu adalah pendapat yang salah, kerana hadis yang dimaksudkan bersifat umum dan telah dikhususkan (kepada sesama Muslim sahaja) oleh hadis (sahih) yang melarang memberi salaam kepada orang kafir.  

Al Qadhi rh. meriwayatkan daripada sekelompok ulama’ bahawasanya boleh memulai mengucapkan salaam kepada orang kafir kerana terpaksa, diperlukan atau kerana sebuah sebab tertentu. Diriwayatkan oleh Alqamah rh. dan Ibrahim An Nakhai’e rh. dari Al Auza’ie rh. bahawa dia berkata : Jika kamu mengucapkan salaam kepada mereka, maka orang-orang solih sebelummu telah melakukannya. Dan jika kamu tidak mengucapkan salaam kepada mereka, maka orang-orang solih sebelummu juga demikian (Juga diriwayatkan oleh imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rh. kitab Zaad ul Ma’ad, Jilid 2 halaman 425-426)..Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Al Mawardi rh. dan itu pun pendapat lemah lagi menyelisihi hadis-hadis sahih yang ada.

Sebahagian sahabat kami mengatakan : Dimakruhkan memulai salaam kepada orang-orang kafir dan tidak diharamkan. Pendapat itu juga lemah, kerana larangan itu adalah untuk pengharaman. Sehingga pendapat yang benar adalah pengharaman memulai mengucapkan salaam kepada orang kafir.
Imam Yahya Bin Syaraf An Nawawi rh. Kitab Syarah Sahih Muslim, Jilid 10, halaman 333-334

Soalan 2 : Bolehkah menjawab salaam yang diberikan oleh orang kafir. Dalam hal ini pun terdapat berbagai pandangan. Harap dapat memberikan penjelasan.

Jawaban : Boleh malahan wajib. Ini dijelaskan oleh nas-nas berikut, telah berfirman Allah Tabaaraka Wata’ala :

"Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu."
Surah An Nisaa'(4) : ayat 86

Apabila seseorang Muslim mengucapkan salaam kepada kalian, maka balaslah salaam yang lebih baik, atau balaslah dengan salaam yang sama. Sebab lebih dari itu amat dianjurkan, sedangkan membalasnya dengan serupa adalah diwajibkan. Wallahu a’lam.

Maksudnya adalah, membalasnya dengan ucapan salaam yang lebih baik. Jika seseorang Muslim telah mengerti tujuan syari’at salaam, maka paling tidak dia akan membalasnya dengan yang sama. Sedangkan ahlul dzimmah (kafir) tidak boleh diberi salaam terlebih dahulu, tetapi dijawab dengan berdasarkan pada apa yang terdapat dalam kitab Sahihain (sahih Bukhari dan Muslim).

Imam Sufyan Ats Tsauri rh. menyatakan daripada seseorang, dari imam Hassan Al Basri rh.dia mengatakan : Mengucapkan salaam adalah Sunnah, sedang menjawabnya adalah wajib”. Apa yang diucapkannya ini adalah pendapat ulama’ secara ijma’. Sesungguhnya menjawab salaam itu adalah wajib bagi orang yang disalami. Berdosa jika ia tidak melakukannya, kerana ia melanggar perintah Allah Swt. dalam ayat ini.
Imam Al Hafiz Ismail bin Umar Ibnu Katsir rh. Tafsiir ul Qur’anil Adziim, Jilid 2 halaman 368

Dan didalam satu ayat lain, Allah memerintahkan secara umum untuk memberikan kebaikan kepada golongan kafiriin yang tidak memerangi ummat Muslimin (kafir dzimmi),

 Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan memberi sumbangan harta kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.”
Surah Al Mumtahanah (60) : ayat 8

Terdapat juga di dalam hadis-hadis yang sahabat baginda Rasulullah Saw. menyuruh supaya membalas ucapan salaam oleh orang kafir :

Dari Abdullah Ibnu Abbas Rhu. dia berkata : Jawablah salaam pada orang yahudi, nasrani atau majusi dengan yang serupa kerana Allah telah berfirman : (maksudnya : surah An Nisaa’ (4) : ayat 86 – telah dinukil di atas).”
Hadis hasan riwayat imam Bukhari rh. dalam kitab Adaab ul Mufrad (no. 1099). Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As Suyuthi rh. menyebutnya sebagai hasan dalam kitab Addurul Mantsur (Jilid 2 no. 606) dan Syaikh Muhammad Nasiruddin Al Albani rh. menyebutnya sebagai hasan dalam kitab Silsilatul Ahaadis As Sahiihah (Jilid 2 no. 329)

Begitu juga tersebut dalam suatu kisah, apabila kafir dzimmi menulis surat dengan memberi salaam, maka dijawab salaamnya.

“Dari Abu Utsman An Nahdi rh. dia berkata : Abu Musa Al Asy’ari Rhu. menulis surat kepada seorang pendeta dan ditulisnya ucapan salaam di dalamnya. Maka dia ditanya : Apakah kamu memberi salaam kepadanya, sedangkan dia seorang kafir? Dia pun menjawab : Dia telah menulis surat kepadaku dan dia juga memberi salaam, maka aku membalasnya dengan yang serupa.”
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. dalam kitab Adaab ul Mufrad (no. 1093). Syaikh Muhammad Nasiruddin Al Albani rh. menyebutnya sebagai sahih dalam kitab Silsilatul Ahaadis As Sahiihah (Jilid 2 no. 326)

Terdapat juga di dalam hadis-hadis yang baginda Rasulullah Saw. sendiri menyuruh supaya membalas ucapan salaam oleh orang kafir :

“Dari Anas bin Malik Rhu. ia berkata bahawasanya Rasululllah Saw. bersabda : Apabila ahli kitab mengucapkan salaam kepada kalian, maka ucapkanlah (jawablah), ‘Wa’alaikum’ (dan demikian juga atas kalian)”.
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (no. 6258) dan imam Muslim rh. (no. 5617)

Para ulama’ bersepakat tentang bolehnya menjawab salaam ahli kitab, namun tidak boleh mengucapkan kepada mereka “Wa’alai kumus salaam” melainkan hanya “Alaikum” atau “Wa’alaikum”. Adalah haram memulai mengucapkan salaam kepada mereka dan wajib menjawab salaam mereka. Pendapat yang kami sebutkan ini adalah mazhab yang dianut oleh majoriti ulama’dan kebanyakan kaum Salafus Solih.
Imam Yahya Bin Syaraf An Nawawi rh. Kitab Syarah Sahih Muslim, Jilid 10, halaman 332-333

Soalan 3 : Jika boleh menjawab salaam orang kafir, bagaimana untuk melakukannya, apakah bentuk ucapan balas sebenarnya.

Jawaban : Telah diterangkan dengan keterangan di atas bahawa boleh malahan wajib menjawab salaam yang dimulai oleh orang kafir. Untuk melakukannya mestilah mengikut cara dan ucapan (lafaz) yang dibuat (dicontohi) oleh junjungan Nabi Saw. sendiri. Ini adalah ketetapan yang soreh (jelas) dan qati’e (putus/muktamad). Tidak boleh sama sekali diperbuat cara dan lafaz balasan itu dibuat-buat sendiri sesuka hati.

Saya tegaskan hal ini kerana dalam penelitian saya, terdapat beberapa pihak yang mencadangkan (berijtihad) beberapa bentuk ungkapan balasan yang bermaksud baik dan sangat berhemah. Ramai daripadanya beralasankan ia sebagai satu kaedah da’wah dan untuk merapati bukan Islam, malahan ada dengan alasan untuk kesesuaian dengan zaman semasa. Saya berlapang dada atas hasrat murni dan hasil usaha ini, dan mudahan Allah Swt. memberikan petunjuk terbaik kepada mereka.

Yang mahu saya tekankan adalah, apabila baginda Rasulullah Saw. telah menetapkan sesuatu dengan  soreh dan qati’e, itulah yang wajib dipatuhi, dan sama sekali tidak akan ada yang lebih baik dari itu. Kalau pun kita kurang senang atau berasa tidak logik dengannya, tetap jua ia yang terbaik dan tiada apa pun ijtihad yang boleh melepasinya. Pasti sekali ada rahmah dan hikmat Allah Swt. disebaliknya yang tidak kita ketahui. Seruan kepada seluruh ummat Muslimin : aqidah kita mesilah jelas dalam perkara ini lantaran Allah Swt. telah berpesan :

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, (dengan) sesat yang nyata”.
Surah Al Ahzab (33) : ayat 36

Soalan 4 : Bagaimanakah ucapan (lafaz) yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. sendiri sebagai ikutan ummat Muslimin. Ini kerana terdapat beberapa pihak yang menganjurkan beberapa cara ucapan yang tidak sama. Jadi, ucapan bagaimana yang sebenarnya.

Jawaban : Ucapan (lafaz) yang dibuat oleh Rasulullah Saw. adalah seperti berikut,

A.   Ucapan (lafaz) : ‘Wa’alaikum’ yang bermaksud ‘dan demikian juga atas kalian, Ini berdasarkan hadis berikut,

“Dari Aisyah binti Abu Bakar Rha. ia berkata : Sekelompok orang dari kalangan orang-orang yahudi meminta izin kepada Rasulullah Saw. lalu mereka mengucapkan Assaamu ‘Alaikum (kematian atas kalian). Maka Aisyah Rhu. berkata : Bal ‘alaikumussaam wal la’nah (bahkan atas kalian kematian dan la’nat). Maka Rasulullah Saw. bersabda : Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala hal. Aisyah berkata : Tidakkah kamu mendengar apa yang mereka ucapkan?. Baginda menjawab : Aku telah mengucapkan : ‘Wa’alaikum’ (dan demikian juga atas kalian).”
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (no. 6927), imam Muslim rh. (no. 5621) dan imam Tarmidzi rh. (no. 2701)

Hadis di atas juga menunjukkan betapa berhemah dan tenangnya Rasulullah Saw. dalam menghadapi situasi penghinaan oleh golongan yahudi. Ini sebahagian daripada keagungan akhlak dan kesempurnaan sifat sabar Nabi Saw. Didalamnya ada anjuran untuk bersikap lembut, sabar, santun dan berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mana tidak memerlukan berbuat kasar. Maka, tidak hairanlah da’wah Islamiyyah telah berkembang begitu pesat lantaran anjuran sikap terpuji Nabi Saw. ini.

Lafaz yang sama diungkapkan Nabi Saw. dalam,

Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (kitab Adaab ul Mufrad, no. 1094) dan hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (no. 6258) dan imam Muslim rh. (no. 5617, 5618 dan 5625)

B.   Ucapan (lafaz) : ’Alaikum’ bermaksud ‘demikian juga atas kalian Ini berdasarkan hadis berikut,

“Dari Aisyah binti Abu Bakar Rha. ia berkata : Sekelompok orang dari kalangan orang-orang yahudi meminta izin kepada Rasulullah Saw. lalu mereka mengucapkan Assaamu ‘Alaikum (kematian atas kalian). Maka Aisyah Rhu. berkata : Bal ‘alaikumussaam wal la’nah (bahkan atas kalian kematian dan la’nat). Maka Rasulullah Saw. bersabda : Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala hal. Aisyah berkata : Tidakkah kamu mendengar apa yang mereka ucapkan?. Baginda menjawab : Aku telah mengucapkan : ‘Alaikum’ (demikian juga atas kalian).”
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (no. 6024 dan 6395) dan imam Muslim rh. (no. 5622)

Catatan imam Muslim rh. menyebutkan : Hadis ini dari jalur sanad Hasan bin Ali Al Hulwani rh. dan Abd bin Humaid rh. dan mereka tidak menyebutkan huruf Waw (dan)

C.   Ucapan (lafaz) : ‘Alaika’ yang bermaksud ‘demikian juga atas kamu Ini berdasarkan hadis berikut,

“Dari Abdullah Ibnu Umar Rhu. ia berkata bahawasanya Rasulullah Saw. bersabda : Sesunguhnya jika orang yahudi mengucapkan salaam kepada kalian maka salah seorang daripada mereka mengucapkan Assaamu ‘Alaikum (kematian atas kalian), maka ucapkanlah ‘Alaika (demikian juga atas kamu).”
Hadis sahih riwayat imam Muslim rh. (no. 5619) dan imam Tarmidzi rh. (no. 1603)

Lafaz yang sama juga diucapkan oleh baginda Nabi Saw. dalam sebuah hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (no. 6928) dan imam Muslim rh. (no. 5620)

Demikainlah 3 cara menjawab salaam orang kafir yang dicontohkan baginda Nabi Saw. sendiri. Justeru itu, lafaz “Wa’alaikumussaam”, “alaikumussaam” (atau yang hampir seumpamanya) yang bermaksud (atas kalian kematian) seperti yang diajar, di sebut-sebut dan tersebar di dalam masyarakat kita sejak dahulu lagi, bukanlah lafaz yang benar, malahan jelas ia telah dilarang oleh Nabi Saw. Saya tidak tahu asal muasal bagaimana lafaz yang dilarang Rasulullah Saw. ini pula yang tersebar luas diajar dalam masyarakat, sebaliknya lafaz dan cara yang disuruh oleh baginda tidak pula diajarkan. 

Nota : Ramai ulama’ dan fuqaha’ memilih 2 lafaz sahaja yaitu “Alaikum” atau “Wa’alaikum” sebagai ucapan untuk membalas salaam dari orang kafir termasuk imam Nawawi rh. Ini disebabkan lafaz ’ka’ dan ‘kum’ itu hanya dibezakan dari segi lughah Arab yang mana, ‘ka’ merujuk kepada dhomier mufrad (ganti nama bagi satu orang/singular) manakala lafaz ‘kum’ merujuk kepada dhomier jama’ (ganti nama bagi ramai/plural). Yang lebih diterima umum dan digunakan secara meluas adalah lafaz ‘kum’.

Soalan 5 : Apakah hikmah Rasulullah Saw. melayani dengan baik kepada golongan kafiruun ini sekali pun baginda dilayan dengan sebegitu kasar, dicela dan dihina.

Jawaban : Tindakan Rasulullah Saw. ini mencerminkan betapa tingginya budi pekerti Baginda dalam menjalankan da’wah Islamiyyah kepada seluruh manusia. Akan rosak binasalah ummat Islam sekiranya turut sama berbuat seumpama perangai kafirin la’natullah ini. Tiada lain, mereka ini akan melakukan apa saja cara supaya ummat Muslimin mengikut perlakuan mereka. Ummat Muslimin mestilah tegar dan istiqomah dengan cara kita sendiri seperti mana sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Saw.  Tambahan pula, sumpah kela’natan para kafirin ini tidak berguna langsung pun dan selayaknya tidak dihiraukan. Ini ditegaskan dalam hadis berikut,

“Dari Jabir bin Abdullah Rhu. ia berkata : Sekelompok orang dari kalangan orang-orang yahudi mengucapkan salaam kepada Rasulullah Saw. di mana mereka mengucapkan : Assaamu ‘Alaika (kematian atas kamu) wahai Abu Al Qasim. Maka baginda menjawab : : Wa‘alaikum’ (dan demikian juga atas kalian). Lalu Aisyah Rha. berkata sambil emosi : Tidakkah kamu mendengar apa yang mereka ucapkan?. Baginda menjawab : Ya. aku telah mendengarnya dan aku telah membalas ucapan mereka. Sesungguhnya doa keburukan kita ke atas mereka akan dikabulkan, sedangkan doa keburukan mereka ke atas kita tidak akan dikabulkan.”
Hadis sahih riwayat imam Muslim rh. (no. 5625)

Berkenaan dengan celaan Aisyah Rha. terhadap orang-orang kafir, terdapat sikap pembelaan terhadap baginda Nabi Saw., seorang yang mulia apabila baginda dizalimi dan disakiti dan ia adalah tindak balas ke atas perbuatan orang kafir itu yang duluan mencela Nabi Saw. Dalam kisah ini terdapat anjuran bagi seseorang yang mempunyai keutamaan untuk tidak mempedulikan perbuatan bodoh yang dilakukan orang-orang kafir yang menentang selama tidak menimbulkan mudharat. Imam Asy Syafi’re rh. berkata : Orang cerdik yang berakal adalah orang cerdas yang tidak peduli pada sesuatu yang tidak berguna.
Imam Yahya Bin Syaraf An Nawawi rh. Kitab Syarah Sahih Muslim, Jilid 10, halaman 332-333

Setakat ini dahulu.

bersambung

والله تعالى أعلم

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.

سكيان , والسلام

eddzahir@38
Tanah Liat, Bukit Mertajam

0 ulasan: