Khamis, 9 Oktober 2014

Asas Jihad Menurut Islam (siri 2)

0 ulasan
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي  رب إشرح لي صدري و

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata-mata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad Saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al Qur’an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Amma ba’du.

Sambungan ……….

Jihad Adalah Perintah Allah Ta’ala dan Amat Mulia Disisi-Nya

Melakukan amalan jihad merupakan suatu perintah langsung dari Allah Swt, ke atas setiap ummat hamba-Nya. Perintah ini jelas ternyata tanpa dapat dibolak-balikkan atau ditanggapi sesedap rasa. Antara Kalamullah yang menjelaskan perkara ini :

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran bagimu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim (Ahs), Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi (pula) atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dia-lah Pelindungmu, Dia Sebaik-baik Pelindung dan Sebaik-baik Penolong”.
Surah Al Hajj (22) : ayat 78

Ayat suci ini begitu jelas menyuruh kepada jihad dan jihad yang dituntut itu adalah yang haq ya’ni berpegang teguh kepada jalan Allah Ta’ala. Jihad itu mestilah dilaksanakan dalam apa jua keadaan sama ada ringan atau berat, juga meliputi segenap harta dan sekali pun sehingga melibatkan pertaruhan jiwa.

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan atau dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.
Surat At Taubah (9) : ayat 41

Imam Asy Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Rhm. menukilkan penjelasan amat menarik untuk dikongsikan bersama dalam kitab beliau Thariiqul Hijratain Wa Baabus Sa’adatain (halaman 345-346). Daar Ihya-ut Turats Al Araby, Beirut. Cetakan 1, 1424H. Beliau mengatakan :

Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza Wa Jalla, mereka adalah tentera Allah Ta’ala. Dengan mereka, Allah Azza Wa Jalla menegakkan agama-Nya, melawan serangan musuh-musuh-Nya, menjaga kehormatan Islam dan melindunginya. Mereka adalah orang-orang yang memerangi musuh-musuh Allah Ta’ala agar agama (dan seluruh alam) ini seluruhnya menjadi milik Allah Ta’ala dan hanya kalimat Allah Ta’ala yang tertinggi (melebihi apa jua pun). Mereka telah mengqurbankan diri mereka dalam rangka mencintai Allah Azza Wa Jalla, membela agama-Nya, meninggikan kalimat-Nya serta melawan serangan para musuh-musuh-Nya.

Mereka mendapat limpahan pahala dari setiap orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang (dan jiwa) mereka dalam setiap setiap perbuatan yang mereka itu kerjakan, walau pun mereka itu hanya tetap tinggal didalam rumah mereka. Mereka mendapat ganjaran pahala sepertimana pahala orang-orang yang beribadah penuh tunduk dan khusyu’ kepada Allah Azza Wa Jalla, dengan sebab jihad dan penaklukan mereka, lantaran kerana merekalah yang menyebabkan orang-orang itu boleh beribadah kepada Allah Ta’ala (dengan selesa).

Allah Azza Wa Jalla telah memposisikan penyebab ke tiap tingkatan pelaku dalam ganjaran pahala atau pun dosa (yang berhujung dengan syurga atau neraka di akhirat nanti). Dan kerana inilah, masing-masing yang mengajak kepada petunjuk yang benar, akan mendapat ganjaran pahala yang besar dari amalan perbuatan tiap-tiap orang yang mengikut mereka, dan seseorang yang mengajak kepada kesesatan bakal mendapat dosa yang semisal dari tiap-tiap amalan orang-orang yang mengikuti mereka.

Dan telah jelas ayat-ayat Al Qur’an dan nas-nas hadis yang mutawatir yang memerintahkan untuk berjihad. Dan pujian tertinggi bagi orang-orang yang berjihad juga khabar gembira bagi mereka bahawa disisi Rabb mereka terdapat berbagai macam kemuliaan dan pemberian-pemberian (ni’mat) yang berlimpah ruah. Dan sukuplah dari dalil tersebut firman Allah Ta’ala :

“Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih?”
Surah As Saff (61) : ayat 10

Sehingga jiwa-jiwa (yang beriman dan tunduk patuh) menjadi amat rindu untuk menggapai perniagaan yang amat menguntungkan ini sepertimana yang ditunjukkan oleh Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang seterusnya berfirman menjelaskan :

“(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu ..… “.
Surah As Saff (61) : ayat 11

Seakan-akan jiwa bersifat kikir terhadap kehidupannya dan kelangsungan hidupnya, maka Allah Azza Wa Jalla melanjutkan firman-Nya :

“,..,,,, itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui”. Surah As Saff (61) : ayat 11

Seluruhnya ini membawa arti bahawa, jihad itu lebih baik (afdhal) bagi kalian daripada kesenangan dan kesukaan kalian terhadap kehidupan dan kesihatan. Sepertinya jiwa berkata : Apa yang kami dapati (perolehi) daripada jihad?. Kemudiannya Allah Azza Wa Jalla yang Maha Mengetahui cetusan rasa para hamba-Nya lalu menjawab :

“Nescaya Allah mengampuni dosa-dosamu …..”. Surah As Saff (61) : ayat 12

Selain keampunan dari-Nya, Allah Swt. meneruskan ni’mat-Nya dengan berfirman :

“ …. Dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, ke tempat tinggal yang baik di dalam syurga Adn. Demikian itulah kemenangan yang agung”.
Surah As Saff (61) : ayat 12

Seolah-olah jiwa terus bertanya lagi : Itu balasan di akhirat, sedang di dunia ini apa balasan bagi kami?. Demikianlah Dzat Yang Maha Mengetahui segala isi hati ini menjawab dengan berfirman :

“Dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waqtunya). Dan sampaikanlah khabar gembira (ini) kepada orang-orang mukmin”.
Surah As Saff (61) : ayat 13

Sungguh demi Allah Ta’ala, manisnya untaian kata-kata di atas. Betapa lekatnya di lubuk hati, betapa kuat daya tariknya kepada hati, betapa seninya masuk ke dalam hati seorang pencinta. Betapa agungnya kekayaan hati dan kehidupannya ketika ia bersentuhan dengan makna ayat-ayat di atas. Kita berdoa memohon kurnia dari Allah Ta’ala (untuk kita menjadi seorang penjihad) kerana Dia Maha Dermawan dan Maha Mulia.

Jihad Adalah Ibadah Utama

Jihad merupakan suatu perintah yang mesti diperbuat oleh setiap ummat Muslimin, ia lebih utama dari sebahagian ibadah lainnya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Allah Ta’ala :

“Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan Haji, dan (hanya perbuatan) mema’murkan Masjid Al-Haraam itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? (Sesungguhnya) Mereka (yang bersifat demikian) tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang dzalim.
(Sesungguhnya) orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah (daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang Haji dan orang yang mema’murkan masjid sahaja); dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.
Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat daripada-Nya dan keredhaan serta syurga; mereka beroleh di dalam syurga itu nikmat kesenangan yang kekal.
Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah, menyediakan di sisi-Nya pahala yang besar”.
Surah At Taubah (9) : ayat 19-22

Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Rhm. menyatakan definisi umum perkataan jihad dalam hadis dan ayat ini : Tidak diragukan lagi bahawa jihad dan melawan orang yang menyelisihi para rasul dan mengarahkan pedang syari’at kepada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka, untuk menolong para nabi dan rasul dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya sehingga dengan demikian, orang-orang yang menyimpang menjadi lesu dan lalai, termasuk amalan yang paling utama yang Allah Ta’ala perintahkan kepada kita untuk menjadikannya ibadah mendekatkan diri kepada-Nya.
Dipetik dari makalah berjudul Dhwabith Jihaad Fi Al Sunnah Al Nabawiyah oleh Dr. Muhammad Umar Bazamul hal. 4 menukil dari kitab Al Radd ‘Ala Al Akhna’I oleh Ibnu Taimiyah Rhm. halaman 326-329

Peri pentingnya jihad sebagai ibadah yang amat dituntut dan utama di dalam syari’at Islam dinyatakan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad Saw. :

Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahawa sewaktu Basyir bin Khashashah Rhu. datang untuk berbai’at kepada Rasulullah Saw, dia berkata : Untuk apa lagi saya berbai’at kepadamu wahai Rasulullah?, lalu dia menyebutkan beberapa perkara dalam Islam yang diingatinya : solat, puasa, zakat, haji dan jihad. Kemudian dia melanjutkan kata-kata : Saya sudah berbai’at kepadamu atas semuanya kecuali jihad dan sadaqah, lantaran saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya. Lalu jawaban yang Baginda saw. berikan : Wahai Basyir, jika tidak berjihad dan tidak bersadaqah, lalu dengan apa kamu masuk syurga?”
Hadis sahih riwayat imam Bukhari Rhm.

Demikian agungnya perkara amalan jihad ini, sehingga menuntut setiap Muslimin melakukannya untuk menggapai cinta dan keredhaan daripada Allah Ta’ala. Tentu sahaja ia menuntut pelakunya untuk komited terhadap ketentuan dan batasan syari’at, komited terhadap batasan dan hukum Al Qur’an dan Sunnah Nabi Saw., merealisasikan sasaran dan tujuan syari’at tanpa meninggalkan satu pun ketentuan dan batasannya, agar selamat dari sikap ekstrim, melampau dan berlebihan sehingga jihadnya menjadi jihad syar’ie di atas As Siraatul Mustaqim dan dia mendapatkan akibat dan pahala yang besar atas amal jihad itu di akhirat nanti.

Keutamaan ibadah jihad dinyatakan lagi oleh Nabi Saw. :

Dari Abu Hurairah Rhu, dia berkata : Dikatakan kepada Nabi Saw., amalan apakah yang setara dengan jihad fii sabilillah? Nabi Saw. bersabda : Kalian tidak boleh (bermaqsud mengerjakan amalan yang setara dengan jihad). Para Sahabat mengulangi pertanyaan itu 2 kali atau 3 kali, dan tetapi Baginda tetap menjawab yang sama : Kalian tidak boleh (bermaqsud mengerjakan amalan yang setara dengan jihad). Kemudian Nabi Saw. telah bersabda pada kali ke 3 : Perumpamaan orang yang berjhad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa, solat dan khusyu’ membaca ayat-ayat Allah. Dia tidak berhenti dari puasa dan solatnya itu sehingga orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta’ala itu kembali”.
Hadis sahih riwayat imam Muslim Rhm. (no. 1878), imam Ibnu Abi Syaibah Rhm. dan imam Ibnu Hibban Rhm.

Hadis dibawah ini memperjelaskan lagi keutamaan amalan jihad.

“Dari Abu Qotadah Rhu. dia menceritakan dari Rasulullah Saw.. Bahawasanya Baginda telah berdiri di kalangan mereka (para Sahabat) kemudian menyatakan : Sesungguhnya Jihad Fii Sabilillah dan iman kepada Allah adalah amal-amal yang paling utama. Maka berdirilah seseorang kemudian dia berkata : Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat tuan sekiranya saya terbunuh fii sabilillah, apakah semua dosa-dosa saya terhapus?. Lalu Baginda menjawab : Ya, jika engkau terbunuh fii sabilillah sedangkan engkau sabar, semata-mata mencari pahala, maju terus dan tidak mundur. Kemudian Baginda bersabda lagi : Bagaimana tadi apa yang engkau katakan?. Maka orang itu bertanya semula : Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat tuan sekiranya saya terbunuh fii sabilillah, apakah semua dosa-dosa saya terhapus?. Lalu Baginda menjawab : Ya, jika engkau terbunuh fii sabilillah sedangkan engkau sabar, semata-mata mencari pahala, maju terus dan tidak mundur kecuali hutang (tidak akan terhapus sehingga dilunasi), kerana sesungguhnya Jibril Ahs. mengatakan yang sedemikian kepadaku”.
Hadis sahih riwayat imam Muslim Rhm. (no. 1885) 

Kalamullah dan hadis-hadis di atas telah memperjelaskan serta menjawab segala persoalan bahawa jihad merupakan suatu ibadah yang utama, yang amat dituntut ke atas ummat Muslimin. Ia bukan sesuatu bid’ah yang direkacipta malah ia secara langsung diperintahkan oleh Allah Swt. dan junjungan mulia rasul-Nya.

Maqsud Tujuan Jihad Disyari’atkan

Adalah pasti bahawa Allah Ta’ala tidak sesekali mewajibkan dan mensyari’atkan sesuatu ke atas hamba-Nya tanpa adanya asbab juga maqsud tujuan yang agung. Demikianlah juga ibadah jihad, yang disyari’atkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam pernyataan-pernyataan mereka. Di sini akan disampaikan sebahagian pernyataan tersebut agar dapat kita fahami maqsud dan tujuan jihad dalam Islam.

Syeikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Rhm. menyatakan : Maqsud tujuan ibadah jihad adalah meninggikan kalimat Allah Ta’ala dan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah Ta’ala semata.
Kitab  Majmu’ Al Fatawa, Jilid 15, halaman 170

Beliau Rhm. seterusnya menyatakan : Maqsud tujuan ibadah jihad adalah agar tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah Ta’ala semata-mata, sehingga tidak ada seorang pun yang berdoa, solat, sujud dan puasa untuk selain Allah Ta’ala. Tidak berumrah dan berhaji kecuali ke rumah-Nya (Ka’bah), tidak disembelih sembelihan kecuali untuk-Nya dan tidak bernazar dan bersumpah kecuali dengan-Nya.
Kitab  Majmu’ Al Fatawa, Jilid 35, halaman 368

Syeikh Abdurrahman bin Nashir Al Sa’di Rhm. menyatakan: Jihad ada dua jenis;
(Pertama) jihad dengan tujuan untuk kebaikan dan perbaikan qaum Mukminin dalam aqidah, akhlak, adab (perilaku) dan seluruh perkara dunia dan akhirat mereka serta pendidikan mereka baik ilmiyah dan amaliyah.
Jenis ini adalah induk jihad dan tonggaknya, serta menjadi dasar bagi jihad yang (Kedua) yaitu jihad dengan maqsud menolak orang yang menyerang Islam dan qaum Muslimin dari kalangan orang kafir, munafiqin, mulhid dan seluruh musuh-musuh agama Islam dan menentang mereka (sekuat-kuatnya).
Kitab Wujub Al Ta’awun Baina Al Muslimin, sebahagian dari Kitab Al Majmu’ah Al Kaamilah, Jilid 5 halaman 186

Dalam Kitab Majmu’ Fatawa Wa Maqaalat Mutanawi’ah, Jilid 18 halaman 70, Syeikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baaz Rhm. menyatakan : Jihad terbagi menjadi dua yaitu Jihad Al Tholab (menyerang) dan Jihad Al Daf’u (Bertahan). Maksud tujuan keduanya adalah menyampaikan agama Allah Ta’ala dan mengajak orang mengikutinya, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam dan meninggikan agama Allah Ta’ala di muka bumi serta menjadikan agama ini hanya untuk Allah Ta’ala semata, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta’ala :

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang dzalim.”
Surah Al Baqarah (2) : ayat 193

Dan lagi :

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.
Surah Al Anfal (8) : ayat 39

Dan ayat yang semakna dengannya banyak lagi.
 Di dalam Al-Quran terdapat kira-kira 121 ayat yang menyentuh persoalan perintah memerangi orang kafir yang memerangi Islam.

Dan, Nabi Saw. sendiri menyatakan :

“Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi dengan syahadatain, menegakkan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian maka darah dan harta mereka telah terjaga dariku kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah.“
Hadis sahih *Muttafaqun Alaihi

Dari keterangan para ulama diatas yang berpandukan dalil-dalil syara’, menjelaskan bahawa maqsud tujuan ibadah jihad disyari’atkan adalah untuk menegakkan Ad Diin ul Islam dimuka bumi ini setinggi-tingginya sehingga melepasi apa-apa jua yang lain dan hanyalah Allah Ta’ala yang disembah dengan sebenar-benarnya. Demikianlah maqsud dan tujuannya. Ia bertepatan sekali dengan makna Pada Jalan Allah (Fii Sabilillah) dan tidak kepada selain dari itu. Inilah juga maqsud yang dinyatakan oleh Allah Ta’ala bahawa jihad para Muslimin adalah hanyalah kepada-Nya dan untuk-Nya :

“Oleh itu, orang-orang (yang beriman) yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada (kesenangan) kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah (untuk membela Islam). Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati (gugur Syahid) atau beroleh kemenangan, maka Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar.
Dan apakah yang menghalang kamu (maka kamu) tidak mahu berperang pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Islam) dan (untuk menyelamatkan) orang-orang yang tertindas dari qaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu (berdoa dengan) berkata : Wahai Tuhan kami! Keluarkanlah kami dari negeri (Makkah) ini, yang penduduknya (kaum kafir musyrik) yang dzalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihak-Mu seorang pemimpin yang mengawal (keselamatan agama kami), dan jadikanlah bagi kami dari pihak-Mu seorang pemimpin yang membela kami (dari ancaman musuh).
Orang-orang yang beriman, berperang pada jalan Allah ; dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan toghut (syaitan). Oleh sebab itu, perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.”
Surah An Nisaa’ (4) : ayat 74, 75 dan 76

Seterusnya ini memberitahu, jihad bukanlah sekali-kali boleh diselewengkan maqsud atau diperbuat atas nama dendam juga kepentingan peribadi, individu  atau golongan, bukannya memenuhi nafsu serakah, tidak juga kerana memenuhi aspirasi ideology politik ciptaan manusia, bukan juga untuk membesarkan apa jua sistem, dogma, fahaman dan ilmu-ilmu buatan manusia sehingga melepasi kebesaran Allah Ta’ala dalam Rububiyah-Nya, Mulkiyah-Nya, Uluhiyah-Nya dan Asma’ Wa Sifat-Nya.

Sehinggakan, begitu diperlukan sekali ilmu pengetahuan yang haq menurut syari’at Islam dalam jihad baik secara konsep, pensyari’atan, hukum, kaifiyat amalan dan konsekuensi dari pelaksanaannya. Sekiranya niyat dan matlamat perbuatan jihad terpesong dari landasan syari’at, maka perjuangan tersebut adalah kosong, bid’ah dan dosa semata. Untuk itu, setiap perbuatan ibadah jihad hendaklah atas niyat dan matlamat yang jelas ya’ni hanyalah fii sabilillah.

Juga perlu difahami benar-benar, perlaksanaan maqsud dan tujuan jihad bukanlah tiket untuk menakluk, membuat kerosakkan di muka bumi, memerangi tanpa sebab yang benar, memperhambakan mana-mana qaum atau kawasan, bukan juga untuk membina empayar kekuasaan secara bathil, meletakkan hukum hakam ditangan sendiri dan jauh sekali untuk memaksa seseorang atau segolongan untuk memasuki Islam. Batasan-batasan ini jelas dinyatakan oleh Allah Ta’ala :

“Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh.”
Surah Al Baqarah (2) : ayat 190

“Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan toghut (syaitan), dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”
Surah Al Baqarah (2) : ayat 256

Bersambung….. Semoga nukilan ini telah membantu dan memberikan pedoman seqadar yang termampu kepada para penanya dan pembaca. InsyaAllah.

والله تعالى أعلم  ,  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.

 سكيان , والسلام

eddzahir@38
Tanah Liat, Bukit Mertajam


Nota...
Musttafaqun Alaihi ialah hadith yang diriwayatkan oleh Al-imam Al Bukhari dan Al-imam Muslim

0 ulasan: