Jumaat, 30 November 2012

Makna Tiada Paksaan Di Dalam Islam (siri 2)

8 ulasan

From: poison ivy
To: edd zahir edd_zahir@yahoo.com
Sent: Wednesday, November 7, 2012 4:49 PM
Subject: Makna Tiada Paksaan Dalam Agama

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih atas kupasan yang lengkap ini. Saya mohon izin untuk dipanjangkan kepada rakan-rakan yang lain.

Satu lagi saya nak bertanya :

1. Benarkah ayat "tiada paksaan dalam agama "membawa maksud yang orang Islam pun boleh tukar-tukar agama.
2. Apakah boleh seperti fahaman sesetengah orang yang anak-anak bila cukup umur 18 tahun maka boleh dia sendiri memilih agama yang dia sukai.

Saya dapati sudah banyak fahaman macam ini dikalangan masyarakat kita. Saya mahukan maklumbalas yang urgent juga.

Wassalam.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد, يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إشرح لي صدري و

Segala puji bagi Allah Swt., Pencipta sekelian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw. Selamat sejahtera ke atas para Ahlul Bait, SahabatNya, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para Syuhada dan Salafus Soleh serta orang-orang yang mengikut mereka dengan baik hingga ke hari kemudian. A'mma ba'du.

Berkenaan soalan yang kedua, saya tidak pernah tahu akan adanya hukum “anak-anak bila cukup umur 18 tahun maka boleh dia sendiri memilih agama yang dia sukai”. Selama hidup saya sebagai rakyat Malaya ini, tak pernah ada pun hukum sebegitu dalam undang-undang sivil di negara kita, dan tak pernah juga ada tersebut di dalam enakmen syari’ah mana-mana negeri pun. Tak tahulah macam mana asal-usulnya hukum @ kepercayaan ini timbul sehingga disebut-sebut telah memasuki pemikiran kebanyakan ummat Muslimin sepertimana yang Tuan sebutkan.

Pernah juga saya terbaca ada hukum sebegini disebut oleh seseorang ahli politik, tetapi ia bukanlah terhasil dari suatu hukum termaktub, tetapi ia zahir dari penfasiran gila dia sendiri ke atas peruntukkan undang-undang.  Maka itu seruan pertama, jangan ikut aqal orang gila. Malahan dari sudut syara’, sepanjang pengetahuan saya yang serba dhaif ini, tak pernah ada pun hukum sebegitu, yang tiada lain hasratnya, membuka ruang kepada ibubapa Muslimin untuk menjauhkan diri dari amalan syara’, yang natijah akhirnya secara langsung memberikan kebenaran kepada anak-anak Muslimin sendiri pun untuk menjadi kafir la’natullah.

Sebaliknya, yang saya temui hanyalah begini,  :

"Wahai orang-orang beriman! peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ………………."
Surah At Tahrim (66) : ayat 6

Ali bin Abi Thalhah Rhm. menuturkan dari Abdullah Ibnu 'Abbas Rhu., ia berkata, "Firman-Nya 'peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka', yakni ajarilah mereka untuk taat kepadaNya dan tidak bermaksiyat kepadaNya. Dan perintahkanlah kepada keluarga kalian untuk berzikir agar Allah Swt. menjauhkan mereka dari api neraka.
Kitab Jami’ ul-Bayan Fi Ta’wil il-Qur’an (Tafsir Ath-Thabari), Jilid 23, halaman 491

Mengenai firman Allah “peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka”, Mujahid Rhm. menyatakan  : Bertaqwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian supaya bertaqwa kepada Allah. Sedangkan Qatadah Rhm. mengemukakan : Ya’ni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepadaNya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantui mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiyat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka.

Demikian pula yang dikemukakan oleh Adh Dhahak dan Muqatil bin Hayyan Rhm., di mana mereka mengatakan : Setiap Muslim berkewajiban mengajari keluarganya (tentang Islam), termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan hal yang diwajibkan Allah Ta’ala ke atas mereka (sebagai Muslim) dan apa yang dilarangNya.
Kitab Tafsiir ul Qur’an il Adziim (Tafsir Ibnu Katsir), Jilid 10 halaman 35

Kalamullah ini semakna dan diperjelaskan lagi oleh Rasulullah Saw. tentang tanggungjawab setiap ibu bapa Muslimin ke atas anak-anak dan keluarganya menerusi hadis berikut :

“Dari Ar Rabi' bin Sabrah, dari bapaknya, ia mengatakan bahawa Rasulullah Saw. telah bersabda : Perintahkanlah anak kecil untuk solat jika telah berumur 7 tahun. Apabila dia telah berumur 10 tahun, perintahkanlah mereka dengan pukulan.”
Hadis sahih diriwayatkan oleh imam Ahmad Rhm. Jilid 3 no. 404, juga diriwayatkan oleh imam Abu Daud Rhm. dan imam Tarmidzi Rhm. (Sahihul Jaami' no 5867)

Jelas sekali perintah Allah Swt. dan rasulNya supaya ibubapa Muslimin mengajarkan Islam kepada anak-anak mereka supaya mereka berlatih membuat amalan ibadah Islam juga supaya menjadi Muslimin. Sekiranya ada peruntukan undang-undang sivil yang memperuntukkan sepertimana hukum yang Tuan sebutkan, maka jelas benar ia adalah undang-undang taghut lantaran bertentangan dengan perintah Allah Swt. dan rasulNya. Para penggubal dan pelulusnya adalah agen taghut, para pengamal dan pengikutnya pula adalah pemuja taghut. Kesemua yang tersebut ini sudah sewajibnya dibuang sahaja.    

Selamat dari neraka dan masuk syurga menerusi ketaatan terhadap Allah Azzawajalla adalah cita-cita terbesar dalam hidup kita dan demikianlah juga harapan terhadap seluruh ahli keluarga kita. Kerana di akhirat kelak hanya ada dua tempat kembali, ya’ni neraka dengan segala kedahsyatan api dan siksaannya manakala syurga dengan segala kedahsyatan nikmat dan kesenangan yang ada di dalamnya. Tidak ada cita-cita dan harapan seorang Muslimin dan Mukminin pun yang melebihi setinggi harapannya untuk memastikan keselamatannya dan seluruh ahli keluarganya dari api neraka dan masuk ke syurga. Kesemua ibubapa Muslim pasti sekali menginginkan anak-anak yang soleh Hal ini telah Allah Swt. sebutkan :

 “…..Maka setelah dicampurinya, isterinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia berasa ringan (beberapa waqtu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri itu) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata : Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”
Surah Al A`raaf (7) : ayat 189

Demikian juga yang diharapkan dan didoakan oleh setiap ummat Muslimin meliputi pasangannya dan seluruh keturunannya, sepertimana firman Allah Swt. :

“Dan orang-orang yang berkata : Ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam (pemimpin) bagi orang-orang yang bertaqwa.”
Surah Al Furqan (25) : ayat 74

Di dalam ayat-ayat ini terdapat doa memohon kebaikan bagi isteri dan seluruh keturunan yang menyenangkan hati. Doa ini adalah doa orang yang memohon kepada Allah Ta’ala agar keluar dari tulang rusuk mereka keturunan yang taat dan menyembah Allah. Abdullah Ibnu Abbas Rhu. menyatakan : Maqsudnya adalah orang yang taat kepada Allah Ta’ala sehingga dapat menyenangkan hati mereka (ibubapa) di dunia dan akhirat. Yaitu mereka meminta kepada Allah Ta’ala untuk isteri dan keturunan mereka agar diberi hidayah kepada Islam.

Selanjutnya Abdullah Ibu Abbas Rhu. Hassan. As Saddi, Qatadah dan Rabi’ bin Anas Rhm. menuturkan makna akhir doa ini : (Yaitu) para pemimpin yang dapat menuntun dalam kebaikan. Mufassirun lainnya mengatakan : Para penunjuk jalan kebenaran yang mendapat petunjuk dari Allah dan yang menyeru kepada kebaikan. Mereka suka jika amal ibadah mereka bertalian dengan ibadah anak-anak dan keturunan mereka serta mengharapkan petunjuk yang telah dianugerahkan kepada mereka menular manfaatnya bagi orang yang lain. Dengan begitu, dia berharap agar mendapat sebanyak-banyak pahala dan sebaik-baik tempat kembali. Untuk itu tercantum di dalam Kitab Sahih Muslim bahawa Abu Hurairah Rhu. berkata bahawasanya Rasulullah Saw. telah bersabda :

Apabila (seseorang) anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah (segala) amalnya, kecuali tiga perkara : (yaitu) anak solih yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat setelahnya dan sadaqah jariyah (yang dibuatnya).
Tafsiirul Qur’anil Adziim (Tafsir Ibnu Katsir), Jilid 6 halaman 382-384

Sungguh amat menghairankan, sekiranya seseorang Muslim tiada niyat, harapan dan usahanya ke arah itu. Sekiranya tiada hasrat rasa sebegitu, jelas benar segala apa yang dia faham tentang Islam selama ini hanyalah khayalan, dongengan dan serba tak kena. Wajib atasnya untuk belajar semula sehingga faham dan mengamali yang sebetulnya.

Dan baginda Rasulullah Saw. telah menjelaskan tentang tanggungjawab seorang Muslimin dalam hadis berikut :

“Dari Abdullah Ibnu Umar Rhu., ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda : Setiap kamu  adalah ra’in (pemimpin) dan setiap kamu akan ditanya tentang ra’iyahnya (yang dipimpinnya). Imam a’zham (pemimpin negara) yang berkuasa atas manusia adalah ra’in dan ia akan ditanya tentang ra’iyahnya. Seorang lelaki/suami adalah ra’in bagi ahli bait (keluarga)nya dan ia akan ditanya tentang ra’iyahnya. Seorang wanita/isteri adalah ra’iyah terhadap ahli bait suaminya dan anak suaminya dan ia akan ditanya tentang mereka. Budak seseorang adalah ra’in terhadap harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Ketahuilah setiap kamu adalah ra’in dan setiap kalian akan ditanya tentang ra’iyahnya."
Hadis sahih riwayat imam Bukhari Rhm. no. 5200 dan imam Muslim Rhm. no. 4701

Nota : Makna ra’in adalah seorang penjaga/penggembala, yang diberi amanah, yang harus memegangi perkara yang dapat membaikkan amanah yang ada dalam penjagaannya. Ia dituntut untuk berlaku adil dan menunaikan perkara yang dapat memberi maslahat bagi apa yang diamanahkan kepadanya.
Imam Al Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al Asqolani Rhm. Kitab Fathul Bari Fi Syarah Sahih Bukhari, Jilid 13 halaman 140

Benar, prinsip bertanggung-jawaban yang disentuh dalam hadits di atas bersifat mujmal dan komprehensif. Namun ia menjelaskan bahawa, tanggung jawab seorang suami/isteri tidaklah hanya terbatas kepada memenuhi keperluan fizikal dan material saja, tetapi ia meliputi dari dunia sehinggalah ke akhirat. Tidaklah ia hanya bertanggungjawab terhadap makan minum, pakaian, kediaman, perhiasan, menghulur kewangan dan memberi pelajaran semata-mata. Akan tetapi, keduanya diletakkan mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan keimanan keluarga, termasuk di dalamnya rangka tanggung jawab memastikan anak-anak dan keturunan menjadi insan soleh dan bertaqwa kepada Allah Swt.

Seterusnya seruan kepada semua ummat Muslimin, ingatlah pesan Nabi Saw. :

“Dari Abu Hurairah Rhu. bahawasanya ia telah berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda : Tidak ada anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesucian. Dua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang lahir dengan terputus (hidung, telinga, dan sebagainya)?" Kemudian Abu Hurairah membaca ayat, 'fithratallaahil-latii fatharannaasa 'alaihaa' 'Fitrah Allah yang Dia menciptakan manusia menurut fitrah itu'."
Hadis sahih riwayat imam Bukhari Rhm. no. 1270 dan imam Muslim Rhm. no. 4803

Suka atau tidak namun itulah realitinya, bersamalah kita menerima hakikat bahawa kalam Rasulullah Saw. tersebut dengan jelas menyatakan bahawa baik buruknya anak-anak memang bermula dari ibubapa, bukan disebabkan oleh orang lain. Justeru itu, setiap ibubapa Muslimin sewajibnya sedar akan tanggungjawab mereka yang diamanahkan oleh Allah Ta’ala supaya membentuk anak-anak dan keturunan menjadi ummat Muslimin bertaqwa.

Adalah menjadi hak dan tanggungjawab setiap ibubapa Muslim untuk menjadikan dirinya benar-benar Muslim yang soleh dan bertaqwa, seterusnya membentuk anak-anak dan keturunannya pula sebagai seorang Muslimin yang soleh dan bertaqwa, dan tanggungjawab itu akan dipersoalkan oleh Allah Swt. di akhirat nanti, bukannya anak-anak bila cukup umur 18 tahun maka boleh dia sendiri memilih agama yang dia sukai”.

Hukum sebegini datangnya dari fikrah dan mulut syaithan bertopengkan manusia yang tiada lain hasratnya melainkan untuk menyesatkan ummat Muslimin dari jalan diredhai Allah Ta’ala, dan memaksakan fahaman bathil mereka untuk dilaksanakan ke atas ummat Muslimin. Yang paling dahsyat kedzalimannya adalah mereka ini datang dari jenis syaithan yang bertopengkan manusia mengaku Islam.

Semoga saya telah menjawab pertanyaan Tuan.

والله تعالى أعلم  ,  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.

سكيان , والسلام

8 ulasan:

prtdi@yahoo.com berkata...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Saya baca dah dan setuju sangat. Kat manalah pulak ada peraturan macam tu. Dalam undang-undang sivil tidak dan dalam syara’ tentulah jauh sekali. Kalau depa nak tukar-tukar ugama setiap hari pun buatlah sendiri, malah tak mau ada ugama pun takpa, tak dak siapa nak ambil pusing. Yang dok cucuk-cucuk dan paksa orang Islam pun jadi macam depa apahal pulak. Kalau dah syok sangat nak masuk neraka, maka dipersilakan, tak payah dok heret orang lain masuk sekali.

Terima kasih syeikh. Sesekali memang kena kata sedap-sedap bagi telinga nipis dan merah menyala. Kalau tidak ramai yang buat-buat tak faham bahasa. Yang paling sedih, memang dok keluar pun hukum macamni dari mulut orang Islam sendiri. Memang betullah depa nih setan bertopeng manusia Islam. Mengaku Islam tetapi sebenarnya munafik, berada dalam Islam, berlakon macam orang Islam, yang kerja sebetoinya nak merosakkan orang Islam dari dalam. Mungkin orang kafir bagi depa upah lumayan agaknya. Heran sungguh, jadi hamba kepada Allah tak mau, jadi hamba kepada orang kafir sanggup pulak.

"Wahai pencipta kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh hanya Engkaulah Yang Maha Pemberi Kurnia." Âli 'Imrân : 8

Setakat tu saja lah nak komen.

Wassalam

mohdpoziatan berkata...


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Terima kasih atas huraian dan penjelasan dalam ini. Nampaknya enta bersemangat sungguh kali ni. Moga enta terus sihat dan berlaku lurus dalam menyampaikan Kalamullah ini dan semoga semua kita sentiasa di jalan yang benar. Ana kuranglah semangat macam akhi Brahim ni. Cuma nak sampaikan sedikit pesanan buat diri sendiri dan kepada semua jamaah. Sebenarnya jangan dok hiraukan sangat da’yah orang kafir nih. Memanglah sejak azali lagi tak dak lain kerja depa ni, melainkan bagi orang Islam ni sesat dari kebenaran.

“Sekali-kali tidak akan orang yahudi dan nasrani redha (suka) kepada kamu sehingga kamu mengikut agama mereka. Katakanlah (wahai Muhammad), sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Dan sesungguhnya, jika kamu ikut kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepada kamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.
Al Baqarah : 120

Dah memang kerja depa macam tu.

“Kalau kamu beroleh kebaikan (kemakmuran dan kemenangan, maka yang demikian) menyakitkan hati mereka; dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Dan kalau kamu sabar dan bertaqwa, (maka) tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuanNya akan apa yang mereka lakukan”.
Ali Imran : 120

Sebab tu kalau disebut depa nak rosakkan orang Islam, kita dah jadi mangli dah tak berapa nak heran. Yang mengherankan ni bila ada orang Islam tapi perangai serupa macam depa. Hak ni lah yang paling teruk. Merekalah parasit yang merosakkan dari dalam supaya hasrat setan-setan depa itu dicapai. Depa ni rosakkan Islam dan rosakkan persaudaraan islam.

“Adapun orang-orang kafir, sebahagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain. Jika kamu (hai para Muslimin) tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, (yang dimaksud dengan apa yang Telah diperintahkan Allah itu (keharusan adanya persaudaraan yang teguh antara kaum Muslimin) nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar.”
Al Anfaal : 73

Maka saya nak berpesan kepada semua jamaah dan diri saya sendiri, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah pun berpesan,

“Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya (maka berjayalah dia), kerana sesungguhnya golongan (yang berpegang kepada) Allah, itulah yang tetap menang.”
Al Maidah : 56

Punca jadi macam ni hanyalah kerana orang kita dah tak mahu menuntut ilmu yang haq dan beramal dengan ilmu. Rela jadi taqlid membabi buta sahaja. Sebab tu bila ada saja benda baru, habis pakat ikut saja. Tak reti nak beza mana betul salah melainkan terus jadi pak turut. Akhir sekali jadi mangsa penipu dan perosak agama.

Macam tu lah saja ana nak komen untuk isu menarik nih. Untuk al fadhil Ustaz Mad, mohon maaflah kerana ayat-ayat dan keterangan tu ana kopy tanpa kebenaran awal dari artikel enta yang dulu-dulu.

سكيان , والسلام

fadhli.riza@gmail.com berkata...

Assalamu’alaikum,

Maaf saya ingin mencelah sikit. Kafir itu maknanya ingkar. Kafir tu adalah dalam bahasa Arab dan ingkar tu adalah dalam bahasa kita. Sebab kita ni suka menggunakan bahasa orang lain sebagai bahasa kita tanpa mengambil kira makna apa perkataan tersebut. Bagi orang Arab, apabila disebut kafir, ia bermakna merangkumi semua orang termasuklah orang Islam juga. Pernah dikatakan kepada saya semasa saya mempelajari bahasa Arab dulu, kafir tu makna jelas, iaitu ingkar. Ambil contoh org yg melanggar lampu isyarat, mahkamah Arab Saudi dalam terjemahannya menggunakan perkataan kafir yg membawa makna ingkar kepada undang-undang tersebut.

Tapi kita disini tidak menggunakannya kerana perkataan kafir tersebut telah dijadikan taboo atau pantang larang untuk disebut kepada orang Islam dan hanya dikhaskan kepada orang bukan Islam sahaja. Ambil contoh yang satu lagi, Allah mengkehendaki kita mengikut segala ajaranNya dan meninggalkan segala laranganNya, betul? Perkataan 'segala' tu membawa makna 'semua' atau 'total' atau 'tiada yg terkecuali' betul? Di dalam Al-Quran ada berapa ayat? Adakah kita membenarkan secara perbuatan menjalankan setiap ayat Allah dimuka bumi ini? Atau separuh-separuh? Atau mana yang termampu saja? Jika ianya jawapan selain dari yang pertama, jadi kita telah ingkar pada suruhanNya.

Jadi, siapakah yang ingkar? Siapakah yang kafir sekarang ini? Kita atau mereka yang bukan Islam yang tidak mengetahui itu? Padahal ianya adalah setelah datang kepada kita kebenaran Islam dan kita menolaknya. (Saya quote kembali kata-kata syekh edd zahir). Bermakna perkataan kafir itu adalah bagi mereka yang dah tahu, tapi buat-buat tak tahu. Itu yang saya pelajari dulu dan saya tetap yakin denganNya sekarang.

Wallahu’alam

Sent from my BlackBerry®

eddzahir berkata...


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Terima kasih atas maklumbalas dari Tuan. Ada point bagus dari nukilan Tuan ini. Memang dari segi lughah (bahasa) Kafir berarti ingkar, dan yang dikatakan ingkar itu adalah umum sahaja dan meliputi semua hal. Maka itu, memanglah sebenarnya apabila melakukan perbuatan yang bercanggah/menentang/ketidakpatuhan kepada apa jua suruhan, peraturan dan undang-undang maka ia adalah kafir (ingkar) juga. Dalam masyarakat Arab lafaz ini adalah biasa sahaja, sekalipun kepada masyarakat bukan Islam dan tiada sesiapa pun yang terketar-ketar nak melafazkannya.

Dan saya akui, kepada ummat Muslimin sendiri, haruslah kita beringat bahawa, kafir (ingkar) itu akan jatuh kepada diri kita sendiri juga sekiranya diperlakukan perbuatan yang bercanggah/menentang/ketidakpatuhan kepada apa jua suruhan, peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan rasulNya. Ini dipanggil kafir amaliy (perbuatan). Kerana itu sebelum sesedap rasa mengatakan kafir terhadap orang lain, baik sekali dilihat kepada diri sendiri lebih dahulu.

Dalam artikel ini, saya menjurus kepada takrifan kafir menurut Islam (isthilah/syara’), berarti seseorang yang menyembunyikan atau ingkar terhadap kebenaran Islam lalu enggan menerima Islam sebagai agama anutannya, sesudah dida’wahkan kepadanya. Dan ini adalah kafir haqiqi (sebenar-benarnya) yaitu bermula daripada aqidah (kepercayaan) yang menyekutukan Allah Swt. dengan sesuatu selainNya dan tidak mengakui bahawa Nabi Muhammad Saw. sebagai Pesuruh Allah.

سكيان , والسلام

saujanaxx@xxxxx berkata...

Kurang wajar dan kurang etika sebenarnya bila saudara meletakkan makna ad diin dalam ayat la iqraha fid diin dalam konteks agama Islam sahaja. Sedangkan jelas ayat itu umum dan tidak khususkan kepada Islam. Sikap memilih tafsiran sebahagian ulama’ dan diguna untuk menyerang satu pihak lain dan menegakkan pendapat sendiri sangat buruk, na’uzubillah. Kenapa begitu ramai mufasir lain yang berlainan pendapat tetapi tidak pun diterangkan. Mana boleh keluarkan hukum hanya bergantung kepada tafsiran satu dua orang sahaja. Ini mengkaburkan agama dari kebenaran. Ini sikap ortodox dan menyukarkan dakwah kepada bukan Islam. Saudara patut belajar lebih luaskan rujukan dan jangan sebarangan keluarkan fatwa kalau tidak cukup ilmu di dada.

eddzahir berkata...


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركات
Saya mulakan dengan Basmallah dan Salaam walau pun Tuan tidak begitu dan itulah yang “Kurang wajar dan kurang etika sebenarnya”. Kalau Tuan kafir, it’s ok. Saya ulangi “Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini”. Dan tetap juga saya ini sebagai pelajar dan terus belajar sampai wafat. Memang dada saya ini kecil sahaja (saiz Melayu biasa), pasti tak akan cukup untuk mengisi ilmu Allah Swt. yang bersangatan banyak hingga tak terkira. Jangan khawatir, Tuan tak sebutkan pun memangnya saya dah tahu.
Memang lafaz Ad Diin dalam ayat 256 Surah Al Baqarah itu umum dengan tidak menyebut Islam. Baik! manusia Islam yang baca dan tadabbur Al Qur’an pasti sangat tahu bahawa, bukan saya pun yang memaknakan lafaz Ad Diin itu kepada Islam, tetapi Allah Ta’ala sendiri yang menyatakannya :
“Sesungguhnya Ad Diin (agama) disisi Allah (hanyalah) Islam…” Surah Ali Imran (3) : ayat 19
“Dan barangsiapa mencari selain Islam (sebagai) Diin, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, ………” Surah Ali Imran (3) : ayat 85
Maka jelas sekali bahawa Ad Diin (agama) yang dinyatakan oleh Allah Swt. di dalam Al Qur’an hanyalah Islam dan bukan yang selainnya. Saya ulangi juga : maksud ayat itu adalah tidak boleh memaksa seseorang yang belum Islam, supaya memeluk Islam, bukannya ayat itu bermaqsud orang Islam boleh murtad.
“Sedangkan jelas ayat itu umum dan tidak khususkan kepada Islam”, maaf saya mahu sebutkan bahawa fahaman ini bathil, tidak ada yang tidak bathil melainkan bathil-bathil belaka. Sesiapa jua yang berfahaman sebegini sesungguhnya telah dia beri’tiqad bahawa samataraf sahaja Ad Diin ul Islam, agama samawi dari Allah dengan segala agama lain waima yang dicipta oleh manusia, sekarang baru betul untuk menyebut ! na’uzubillah. Menjadikan sama taraf sahaja Allah Swt. Yang Ma’bud dengan manusia makhlukNya. Dan saya ulangi sekali lagi sebagai peringatan, Kalamullah sendiri menyebutkan bukannya saya yang sebut “maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya”.
“Begitu ramai mufasir lain yang berlainan pendapat”. Ini alkisah amat menarik hati dan tolong senaraikan sebanyak mungkin so called mufasir yang memaknakan “Sesungguhnya Ad Diin (agama) disisi Allah (bukanlah) Islam sahaja”. Dengan segala hormatnya Tuan dijemput memberikan senarainya. Ratusan juta ummat Muslimin seluruh dunia sedang tidak sabar-sabar lagi menunggu-nunggu cerita baik ini.
“Mana boleh keluarkan hukum hanya bergantung kepada tafsiran satu dua orang sahaja”. Tiada siapa pun yang keluarkan hukum syok sendiri disini melainkan menyampaikan kepada manusia hukum yang telah Allah Ta’ala tetapkan sendiri. Sekiranya saya naqalkan dari ribuan orang sekali pun, hasilannya adalah sama yaitu : “Sesungguhnya Ad Diin (agama) disisi Allah (hanyalah) Islam…”, lantaran ia datang langsung dari Allah Swt. bukan dari manusia.

“Ini mengkaburkan agama dari kebenaran”. Silakan bermuzakarah dan ber-ijmak dengan seluruh mufasir Tuan itu dan sesiapa jua yang sama waqtu dengannya, kemudian istinbatkan, yang inikah kabur “Sesungguhnya Ad Diin (agama) disisi Allah (hanyalah) Islam…”, atau yang ini “Sesungguhnya Ad Diin (agama) disisi Allah (bukanlah) Islam sahaja”. Dipersilakan.
“Sikap memilih tafsiran sebahagian ulama’ dan diguna untuk menyerang satu pihak lain dan menegakkan pendapat sendiri sangat buruk”. Saya ulangi : bukanlah saya pun yang memaknakan lafaz Ad Diin itu kepada Islam, tetapi Allah Ta’ala sendiri yang menyatakannya. Memang saya menyerang orang kafir dan pengekor mereka (sekalipun mereka yang mengaku Islam) yang percaya “Sesungguhnya Ad Diin (agama) disisi Allah (bukanlah) Islam sahaja”. Sangat burukkah dengan hal ini, atau Tuan banyak sangat makan cabai?

eddzahir berkata...

“Ini sikap ortodox”, saya amat gembira, sangat berbesar hati kerana telah pun mendapat anugerah pengiktirafan tertinggi di dunia apabila dikatakan orthodox hanya kerana berpegang teguh “Sesungguhnya Ad Diin (agama) disisi Allah (hanyalah) Islam…”. Terima kasih banyak-banyak.
“menyukarkan dakwah kepada bukan Islam”, memang berda’wah kepada orang kafir itu sukar, lantaran itu Allah Swt. dan rasulNya berpesan berkali-kali kepada ummat Muslimin supaya teruskan berda’wah tanpa henti. Sekiranya da’wah ini kerja mudah, sejak 1450 tahun dahulu lagi usaha da’wah ini sudah terhenti kerana semua orang dah Islam. Dan tak pernah diajar Nabi Muhammad Saw. cara berda’wah begini “Sesungguhnya Ad Diin (agama) disisi Allah (bukanlah) Islam sahaja” sebagai cara untuk memudahkan da’wah. Ada “nabi” lain yang mengajar begitu nampaknya.
Maka itu, tolong jelaskan tuhan mana satu, rasul mana, nabi mana dan mufasir mana yang mengatakan lafaz Ad Diin dalam ayat 256 Surah Al Baqarah itu bermaqsud “Sesungguhnya Ad Diin (agama) disisi Allah (bukanlah) Islam sahaja”. Saya tolong ulangkan kepada Tuan yang sangat pandai, berilmu tinggi dan sangat beretika : Saudara patut belajar lebih luaskan rujukan dan jangan sebarangan keluarkan fatwa kalau tidak cukup ilmu di dada.

سكيان , والسلام

abu_hadhari@yahoo.com berkata...


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Ana setuju dengan enta syekh. Sebenarnya tiada apa-apa percanggahan antara kehendak ayat di atas dengan kehendak hadis-hadis sahih yang memerintahkan hukuman bunuh si murtad. Ini kerana ayat di atas adalah khusus berdasarkan asbabun nuzul, pengertian harfiyah dan makna perkatan ke perkataan dan semakan ke atas penghuraian oleh mufassir muktabar terdahulu. Ayat ini menjelaskan juga memberitahu bahawa tiada dan tidak boleh memaksa seseorang yang belum Islam agar memeluk Islam.

Menggunakan ayat ini untuk mengeluarkan hukum bahawa ummat Islam pun boleh murtad adalah salah sama sekali. Pemahaman begini adalah dating dari orang jahil bebenar. Kenapalah dia sendiri tak isytihar murtad terlebih dahulu sebelum menghebahkan fahaman salah ini sehingga menyeru orang lain supaya murtad. Ini dua hal hukum yang sungguh berbeza sangat. Ayat ini menjelaskan tidak bolh memaksa masuk islam, jika boleh murtad ia perlukan satu ayat hukum lain pula bukannya ayat ini.

Ana ada semak dengan tafsir al Azhar, Al Bayan dan An Nur dan dapati penguraiannya juga adalah sama. Oleh yang demikian, mengatakan ayat 256 Surah al-Baqarah itu meliputi semua agama secara umum adalah satu tafsiran yang menyeleweng dan lari daripada kehendak Allah Swt. dalam ayat-ayat lain yang jelas memaksudkan perkataan `ad Diin' itu sebagai Islam. Jadi kaedah keumuman hukum yang golongan mereka pakai itu tiada kena mengena dengan tafsiran Al Baqarah: 256 tersebut.

Moga Allah sentiasa merahmati enta dalam berda’wah. Ana setuju.

Wassalam.