Ahad, 31 Julai 2011

Kalimah Syahadah Dan Tuntutannya. ( Bhg 2)

0 ulasan
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Segala puji bagi Allah Swt., Pencipta sekelian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw. Selamat sejahtera ke atas para Ahlul Bait, SahabatNya, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para Syuhada dan Salafus Soleh serta orang-orang yang mengikut mereka dengan baik hingga ke hari kemudian. A'mma ba'du.

Saya sertakan nota kuliah di Surau Taman Kijang untuk manfaat ilmiah bersama. InsyaAllah.
Matan Arba’in An Nawawi – Hadis 40 (Hadis No. 2)
Kuliah No. 4

sambungan,
Rukun syahadat محمد رسول الله yang disebut juga عبده ؤرسؤله turut mempunyai 2 rukun yaitu,

Menafikan Ifrath (berlebih-lebihan) : “Muhammad” itu beertiعبده  yaitu Baginda juga adalah hamba dan makhluk kepada Allah, akan tetapi yang paling sempurna sifat dan penyembahannya kepada Allah serta semulia-mulia makhluk berbanding seluruh makhluk lain. Beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Juga berlaku atasnya apa yang berlaku atas orang lain dan hidupnya seumpama hidupnya manusia lain. Hal ini difirmankan sendiri oleh Allah Swt. di dalam Al Qur’an ul Kabiir :

"Katakanlah (wahai Muhammad): 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku : bahawa sesungguhnya tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa. Barangsiapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.
Surah Al Kahfi (18) : ayat 110, dan

"Katakanlah : Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".
Surah Al A'raaf (7) : ayat 188

Beliau
adalah seorangعبده   (hamba) yang hanya memberikan seluruh hak ubudiyah (penyembahan) kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan karena itu Allah Swt. memujinya:

"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambaNya.
Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) selain Allah?. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak seorang pun pemberi petunjuk kepadanya".
Surah Az Zumar (39) : ayat 36

Menafikan Tafrith (meremehkan) : Kalaupun Baginda adalah juga hamba dan makhluk, akan tetapi Baginda adalah makhluk terpilih, yang paling mulia dan dianugerahi wahyu dan mukjizat dan diangkat menjadi nabi. “Rasulullah” juga beerti رسؤله yaitu Baginda adalah Utusan/Pesuruh Allah kepada seluruh makhlukNya. Yang segala sunnahnya mesti ditaati, seluruh peribadi beliau adalah contoh tauladan terbaik. Segala kelebihan dan mukjizatnya tidak ada pada segala lain makhluk dan seluruh hidupnya adalah dibawah petunjuk Allah. Dan lagi, Baginda adalah nabi terakhir yang bermaksud tidak akan ada lagi nabi selepasnya. Hal ini difirmankan sendiri oleh Allah Swt. di dalam Al Qur’an ul Razaaq :-

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa (yang sebenar) bagi seseorang dari orang lelaki diantara kamu (dengan sebab ada anak angkatnya), tetapi ia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”.
Surah Al Ahzab (33) : ayat 40, dan

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak terhapus (pahala) amalan kamu sedangkan kamu tidak menyedari”.
Surah Al Hujuraat (49) : ayat 2

Persaksian untuk Rasulullah Saw. dengan dua sifat ini meniadakan Ifrath dan Tafrith pada hak Rasulullah Saw. Ini disebabkan banyak orang yang mengaku umatnya lalu melebihkan haknya atau mengkultuskannya hingga mengangkatnya melepasi martabat sebagai hamba dan makhluk, hingga kepada martabat ibadah (penyembahan) kepadanya selain dari Allah Swt. Mereka sehingga ber-istighasah (minta pertolongan) kepada beliau selain dari Allah. Ada juga yang meminta kepada Baginda apa yang tidak sanggup dilakukannya selain Allah, seperti memenuhi hajat, membayar nazar, memohon keampunan dan menghilangkan kesulitan. Inilah diantara contoh perbuatan Ifrath (berlebih-lebihan) yang sedang berleluasa dilakukan.

Di satu pihak lain, sebahagian mereka mengingkari kerasulannya atau mengurangi haknya, sehingga mereka bergantung kepada pendapat-pendapat yang menyalahi ajarannya tetapi disandarkan pula kepadanya secara batil, serta membuat ta'wilan ke atas hadits dan hukum yang bukan seperti Baginda maksudkan. Malah yang lebih dahsyat, ada yang mengaku mendapat ajaran langsung dari Baginda secara mimpi untuk membuat segala macam amal perbuatan syari’at seolah-olah tidak cukup sunnah yang Baginda contohkan semasa hidup, termasuk juga ada yang mengaku menjadi nabi yaitu setaraf pula dengan Baginda. Demikianlah diantara sifat-sifat Tafrith (meremehkan) yang banyak berlaku dikalangan ummat manusia sekarang ini.

Syahadatan لا إله إلا الله juga mempunyai syarat-syaratnya yang mana tanpa dilakukan dengan benar mengikut syarat-syarat ini, maka sia-sialah dan tidak bermanfaat langsung lafaz syahadah itu. 

Ilmu
(mengetahui), yang menafikan segala bentuk jahil (kebodohan). Ertinya memahami makna dan maksudnya. Mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan, yang menafikan ketidaktahuannya dengan hal tersebut. Ini difirmankan oleh Allah Swt. di dalam Al Qur’an ul Haaq :

"Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa’at, akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa`at ialah) orang yang mengakui yang haq (tauhid) dan mereka meyakini (nya).
Surah Az Zukhruf (43) : ayat 86

Maksudnya orang yang bersaksi dengan لا إله إلا الله, dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh lisannya. Seandainya ia mengucapkannya, tetapi tidak mengerti apa maknanya, maka persaksian itu tidak sah dan tidak berguna.

Yaqin (yakin), yang menafikan segala macam syak (keraguan). Ertinya orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan syahadah itu. Sekiranya ia meragukannya, maka sia-sia belaka persaksian itu. Ini difirmankan oleh Allah Swt. di dalam Al Qur’an ul Qadiim :

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu
dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar".
Surah Al Hujurat (49) : ayat 15

Kalau ia ragu maka ia menjadi sepertimana golongan munafiq. Nabi Saw. bersabda :

"Siapa yang engkau temui di balik tembok (kebun) ini, yang menyaksikan bahawa tiada ilah selain Allah dengan hati yang meyakininya, maka berilah kabar gembira dengan (balasan) syurga".
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh.

Maka, siapa yang hatinya tidak meyakininya, ia tidak berhak masuk syurga.

Qabul (menerima), yang menafikan segala bentuk radd (penolakan). Ertinya rela menerima kandungan dan kesan syahadat ; menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan ibadah kepada selainNya. Siapa yang mengucapkan, tetapi tidak menerima dan menta'ati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan Allah di dalam Al Qur’an ul Jamaal :

"Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka:
لا إله إلا الله (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana seorang penyair gila?".
Surah As Saffaat (37) : ayat 35-36

Inilah halnya para penyembah kuburan wali dan keramat dewasa ini. Mereka mengikrarkan syahadah, akan tetapi tidak mahu meninggalkan penyembahan terhadap kuburan. Dengan demikian berarti mereka belum menerima makna sebenar syahadah itu.

Inqiyad (patuh), yang menafikan segala macam tark (meninggalkan). Ertinya tunduk dan patuh dengan seluruh kandungan makna dan tuntutan syahadah. Allah Swt. berfirman di dalam Al Qur’an ul Haliim :

"Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang k
ukuh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan".
Surah Luqman (31) : ayat 22

Ikhlas, yang menafikan
segala bentuk syirik (penyekutuan). Ertinya membersihkan niyat dan amal dari segala bentuk syirik kecil atau besar, nampak atau tersembunyi, dengan cara mengucapkannya semata-mata kerana Allah bukan kerana selainnya (mengharap isi dunia atau riya'). Dalam hadits dari 'Itban rh., Rasulullah Saw. bersabda:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka ke atas orang yang mengucapkan
لا إله إلا الله kerana menginginkan redha Allah."
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. dan  dan imam Muslim rh.

Siddiq (jujur), yang menafikan segala macam kazib (dusta). Ertinya lidah mengucapkan kalimah syahadah ini dan hatinya juga membenarkannya. Sekiranya lisan mengucapkan, tetapi hatinya mendustakan, maka ia adalah munafiq dan pendusta. Allah Swt. berfirman di dalam Al Qur’an ul Ghaffaar :

"Dan sebahagian dari manusia mereka mengatakan: Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, pada hal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak s
edar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta".
Surah Al Baqarah (2) : ayat 8-10

Mahabbah (
kecintaan), yang menafikan segala macam andadan (gandingan atau tandingan). Ertinya mencintai kalimah syahadah ini serta segala isinya, juga mencintai semua orang-orang yang mengamalkan tuntutannya dan menafikan segala bentuk tandingan. Allah Swt. berfirman di dalam Al Qur’an ul Qadiim :

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah …….".
Surah Al Baqarah (2) : ayat 165

Maka, ahli tauhid adalah manusia yang mencintai Allah dengan cinta yang tulus bersih. Sedangkan ahli syirik, mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau mencintai sesuatu yang dianggap segandingan dengan Allah. Hal ini sangat bertentangan dengan isi kandungan لا إله إلا الله. Sesungguhnya, amalan mereka yang menggandingkan Allah dengan sesuatu ini adalah tertolak sepertimana disabdakan oleh Rasulullah Saw. dalam sebuah khabar rabbani (hadis qudsi) :

“dari Abu Hurairah rhu, bahawasanya aku mendengar Nabi Saw. bersabda : "Allah Swt. berfirman, Aku adalah Zat yang paling tidak memerlukan persekutuan. Oleh kerana itu, barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang ia persekutukan amalan itu untukKu dengan selainKu, maka Aku berlepas diri darinya".
Hadis riwayat imam Muslim rh. imam Ibnu Majah rh. imam Ahmad rh. dan imam at Thayalisi rh.

Syahadatan محمد رسول الله juga mempunyai syarat-syaratnya yang mesti difahami benar-benar, yang mana tanpa dilakukan dengan benar mengikut syarat-syarat ini, maka sia-sialah dan tidak bermanfaat langsung lafaz syahadah itu.

1. Benar-benar mengakui kerasulannya dan meyakininya di dalam hati (qalbi).
2. Mengucapkan dan mengikrarkan penuh sedar dengan lisan (qauli).
3. Mengamalkan segala ajaran kebenaran yang telah dibawanya serta meninggalkan segala kebatilan yang telah dicegahnya (fi’li).
4. Membenarkan segala apa yang dikabarkannya dari hal-hal yang ghaib, baik yang sudah lalu mahupun yang akan datang.
5. Mencintainya dengan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta, anak, orangtua serta seluruh umat manusia.
6. Mendahulukan sabdanya atas segala pendapat, pandangan, ijma’, fatwa dan ucapan orang lain.
7. Tunduk dan patuh mengamalkan sunnahnya (perkataan, perbuatan, diam dan perakuannya).

Demikianlah Rukun Islam yang pertama, yang dengannya menjadikan seseorang manusia itu sah beragama Islam atau tidak. Mesti ia diperbuat dengan penuh kesedaran, waras dan keinsafan, serta mesti difahami bahawa terkandung didalamnya berbagai tuntutan dan pertanggungjawaban yaitu menerima Islam itu sepenuhnya dengan memperbuat segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Kalimah suci ini merupakan kunci kepada sah dan sempurna Islamnya seseorang, yang dengan melafazkannya sahaja telah memisahkan seseorang daripada Dzulumaat (kegelapan) kepada Nuur (cahaya), yang menunjukkan seseorang kepada Haaq (kebenaran) dan menjauhkan seseorang daripada Batil (kepalsuan) seterusnya menentukan benar sempurna iman dan Islam atau hanya kemunafiqan.

Allah Swt. menegaskan hakNya sebagai Khalik (Maha Pencipta yang wajib diibadahi kepadaNya semata-mata) menerusi firmanNya di dalam Al Qur’an ul Aziiz :

“Dan barang siapa diantara mereka mengatakan, Sesungguhnya aku adalah tuhan selain daripada Allah, maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam (neraka), demikian Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim”.
Surah Al Anbiyaa’ (21) : ayat 29

Adalah menjadi kewajiban para mukmin dan mukminat untuk menunaikan lafaz 2 syahadah (kalimah toyyibah) أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله dan memahami satu demi satu makna, rukun dan syaratnya dan memenuhi tuntutannya dengan cara yang sebaik-baiknya, dilakukan dengan penuh waras dan taat tanpa ada sedikit pun keraguan padanya, maka terpeliharalah seseorang itu dari kemurkaan dan siksaan Allah dan sentiasalah ia berada di dalam jalan yang lurus. InsyaAllah.

Demikianlah 2 kalimah syahadah dan tuntutannya, yang dimiliki dan diturunkan oleh Allah Swt. kepada seluruh hamba-hambaNya dan dipertunjukkan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad Saw. Maka tiada lain, kepada yang mahu menerima Islam agama suci Allah Swt. ini sebagai pegangan hidupnya di dunia sampai akhirat, melainkan lafazkanlah ia, fahaminya, taati dan patuhilah segala tuntutan pertanggungjawabannya.

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya (berhakim kepada selain Rasulullah) datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang”.
Surah An Nisaa’ (4) : ayat 64

والله اعلم

Setakat inilah yang mampu saya nukilkan. Moga saya telah membantu. Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhoif ini.


سكيان
والسلام

eddzahir@38
Tanah Liat, Bukit Mertajam

0 ulasan: