Isnin, 2 Februari 2015

Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga

0 ulasan


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رب إشرح لي صدري و يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, وبعد,
 

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata-mata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad Saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah (kamu) kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Surah Ali Imran (3) : ayat 102

Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
Surah An-Nisaa' (4) : ayat 1

Wahai orang-orang yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar.
Surah Al Ahzaab (33) : ayat 70-71

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al Quran) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bidah, setiap bidah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka. Amma badu.
Kepada isteri dan anak-anak tercinta, juga saudara-saudariku yang seiman, seaqidah, semanhaj dan seperjuangan... Dengan Nama Allah Swt. dimulai kalam ini,
 
Tiadalah lain, kita ini hanyalah hamba faqir yang tunduk patuh dengan sepenuh-penuhnya kepada Yang Maha Perkasa, Yang Maha Dermawan sepertimana perintah-Nya :
 
Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
Surah Adz Dzaariyat (51) : ayat 56 
 
Dan kita telah beriqrar dan mengakui dengan seikhlasnya bahawa mensyukuri nimat-nimat Allah Swt. adalah wajib hukumnya lantaran Allah Swt. telah pun berfirman :
Kerana itu, ingatlah kamu kepada-Ku nescaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu kufuri (mengingkari nimat) Aku.
Surah Al Baqarah (2) : ayat 152

Juga firman-Nya:
Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadaNya. Dan jika kamu menghitung nimat-nimat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat dzalim dan sangat kufur (mengingkari nimat Allah).
Surah Ibrahim (14) : ayat 34

Kita sedar dengan sekuat-kuatnya dari ayat ini, Allah Swt. memperingatkan bahawa manusia sangat dzalim dan sangat kufur (ingkar), kerana mereka tidak mensyukuri nimat-nimat Allah Swt. yang diberikan kepada mereka. Dan kita menginsafinya.

Di antara kepelbagaian nimat yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbesar dan termulia yaitu nimat iman dan nimat Islam, diikuti rizqi, harta, pasangan, keturunan, umur, waktu luang, pancaindera dan kesihatan untuk beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk menuntut ilmu syarii.
Sesungguhnya Yang Mabud Allah Swt. memayungi manusia dengan diberikanNya dua kenimatan, namun banyak di antara mereka yang tertipu.

Rasulullah Saw. menjelaskan :
Dari Abdullah Ibnu Abbas Rhu. ia berkata bahawasanya aku mendengar Nabi Saw. telah bersabda : Dua nimat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nimat sihat dan waktu luang.
Hadis sahih diriwayatkan oleh imam Bukhari (no. 6412), imam Tirmidzi (no. 2304), imam Ibnu Majah (no. 4170), imam Ahmad (I/258,344), imam Darimy (II/297) dan imam Hakim (IV/306) 

Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sihat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak digunakan untuk belajar mengetahui tentang Islam, tidak ia digunakan untuk menimba ilmu syarii. Padahal dengan menghadiri majlis majlis talim yang mengajarkan Kitabullah (Al Quran) dan As Sunnah menurut pemahaman para Sahabat dan Salafus Solih, pasti akan bertambah ilmu, keimanan, dan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Juga dapat menambah amalan kebaikannya. Kita insafi diri dan mengambil iktibar dari kalam Baginda ini.

Semoga melalui majlis talim yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama dan fuqaha Salafus Solih, Allah akan memberikan hidayah kepada kita di atas Islam, ditetapkan hati dalam beriman, istiqomah di atas Sunnah, serta diberikan hidayah taufiq oleh Allah untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) dan berterusan sehingga kita diwafatkan oleh Allah Swt. dalam keadaan mentauhidkan Allah dan melaksanakan Sunnah (Husnul Khatimah) yang sebenar-benarnya.
 
Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu syarii, diberikan segala kesempatan dan kemudahan untuknya, dikurniakan segala kenimatan atasnya, dan diberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan Sunnah menurut pemahaman para Sahabat dan Salafus Solih. Demikianlah yang kita sentiasa harapi dan sentiasa dipanjatkan doa kepada Yang Maha Esa supaya kita tergolong dalam ummat sebegitu.
 
Seorang Muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar, kecuali dengan belajar dan memahami Islam yang benar berdasarkan Al Quran dan As Sunnah menurut pemahaman dan pembawaan para Sahabat dan Salafus Solih. Sewajibnya kita imani, bahawa Ad Diin ul Islam adalah agama ilmu dan amal kerana Nabi Saw. diutuskan oleh Yang Mabud dengan membawa ilmu dan amal solih. Allah Swt. berfirman :
Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama (yang lain). Dan cukuplah Allah sebagai saksi.
Surah Al Fath (48) : ayat 28

Yang dimaksud dengan al-hudaa (petunjuk) dalam ayat ini adalah Al Quran yang menjadi tonggak utama sumber ilmu yang bermanfaat dan benar. Dan yang dimaksud dengan diinul haqq (agama yang benar) adalah amal solih dalam Syariat Islam. Allah Taala mengutus Nabi Muhammad Saw. untuk menjelaskan antara kebenaran dari kebathilan, menjelaskan Nama-Nama Allah, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, hukum-hukum dan berita yang datang dari-Nya, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa yang bermanfaat bagi hati, badan, ruh dan jasad.
 
Baginda Saw. menyuruh ummat-nya agar mengikhlaskan seluruh ibadah semata-mata kerana Allah Taala, mencintai-Nya, berakhlak yang mulia, beradab dengan adab yang baik, berlaku lurus (istiqomah) dalam pengibadahan, khusyu dan tawadhu dalam melakukan amal solih kepadaNya. Baginda Saw. melarang ummatnya dari perbuatan syirik, fasiq, munafiq, bidah dan segala macam amal dan akhlak yang buruk, yang berbahaya bagi hati, badan, ruh dan jasad, dari kehidupan dunia dan hingga akhiratnya.
Syaikh Al Allamah Abdurrahman bin Nasir As Sadi Rhm. Kitab Taisiir Karimir Rahmaan Fii Tafsiir Kalaamil Mannaan (Tafsir As Sadi), halaman 295-296
 
Cara untuk mendapat hidayah dan mensyukuri segala nimat Allah itu adalah dengan menuntut ilmu syarii. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus untuk dapat membezakan antara yang haq dan yang bathil, Tauhid dan syirik, Sunnah dan bidah, yang maruf dan yang munkar, yang asas Syara dan yang asas nafsu, dan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan. Menuntut ilmu akan menambah taufiq dan hidayah serta membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat.
 
Seorang Muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan dengan lafaz lidah tentang keislamannya tanpa berusaha untuk mempelajari, memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataannya harus dibuktikan dan dikukuhkan dengan melaksanakan segala yang dituntut syara dan meninggalkan segala larangannya. Demikianlah makna pengakuan menerima Islam dan konsekuensi dari Islam. Kerana itulah, menuntut ilmu yang haq merupakan satu-satunya jalan paling asas dan benar untuk melaksanakan Islam itu seterusnya menuju kebahagiaan yang abadi.

Hal 1 : Menuntut Ilmu Syarii Wajib Bagi Setiap Muslim dan Muslimah.

Baginda Nabi Saw. telah bersabda :
Dari Anas bin Malik Rhu. ia berkata bahawasanya Rasulullah Saw. telah bersabda : Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim (yani Muslimin dan Muslimat).
Hadis sahih diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah (no. 224), ditakhrij dan disahihkan dalam Sahih Al Jaamiis Saghiir (no. 3913). Diriwayatkan juga oleh Imam-imam ahli hadits yang lainnya dari beberapa jalur Sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Masud, Abu Said Al Khudri dan Al Husain bin Ali Rhum.
Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr Al Ansori Al Qurthubi Rhm. menjelaskan bahawa hukum menuntut ilmu terbahagi dua bentuk :
 
Pertama : hukumnya wajib; seperti menuntut ilmu tentang solat, zakat, dan puasa. Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahawa menuntut ilmu itu (hukumnya) wajib.
 
Kedua : hukumnya fardhu kifayah; seperti menuntut ilmu tentang pembahagian berbagai hak, tentang perlaksanaan hukum hadd (qisas, cambuk, potong tangan dan lainnya), cara mendamaikan orang yang bersengketa, dan semisalnya. Sebab, tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya dan apabila diwajibkan bagi setiap orang tidak akan mungkin semua orang bisa melakukannya, atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka. Kerananya, hanya beberapa orang tertentu sajalah yang diberikan kemudahan oleh Allah dengan rahmah dan hikmah-Nya.
 
Ketahuilah, menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apa pun.
Kitab Al Jami Li Ahkam ul Qur'an (Tafsiir Al Qurthubi), Jilid VIII halaman 187 dengan diringkas. Tentang pembahagian hukum menuntut ilmu dapat juga dilihat dalam Kitab Jaami Bayaanil Ilmi wa Fadhlihi, Jilid I halaman 56-62, oleh imam Ibnu Abdil Barr Rhm.
 
Hal 2 : Menuntut Ilmu Syarii Memudahkan Jalan Menuju Syurga.

Setiap Muslim dan Muslimah ingin masuk Syurga. Maka, jalan untuk masuk Syurga adalah dengan menuntut ilmu syarii. Sebab Rasulullah Saw. telah bersabda,
Dari Abu Hurairah Rhu. ia berkata bahawasanya Rasulullah Saw. bersabda : Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mumin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari qiyamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) atas orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya.

Barangsiapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu qaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya.
Hadis sahih diriwayatkan oleh imam Muslim (no. 2699), imam Ahmad (II/252, 325), imam Abu Daud (no. 3643), imam Tirmidzi (no. 2646), imam Ibnu Majah (no. 225) dan imam Ibnu Hibban (no. 78- Bab Al Mawaarid). Dan Lafadz ini dari milik imam Muslim. Hadis ini ditakhrij dan disyarah dalam kitab Jaamiul Uluum wal Hikam (Jilid II halaman 297) dan Qawaaid wa Fawaa-id Minal Arbaiin An Nawawiyyah (halaman 316-317).
 
Di dalam hadis ini terdapat janji Allah Azza wa Jalla bahawa bagi setiap orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syarii, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju Syurga. Dan mengimani sesungguhnya bahawa itulah janji yang benar.
Berjalan menuntut ilmu mempunyai dua makna :

Pertama : Menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju majlis-majlis ilmu oleh para ulama dan fuqaha.

Kedua : Menempuh jalan (cara/manhaj) yang menghantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu seperti menghafal, belajar (sungguh-sungguh), membaca, menelaah kitab-kitab (para ulama), menulis, dan berusaha untuk memahami (apa-apa yang dipelajari). Dan cara-cara lain yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syarii.
Allah akan memudahkan jalannya menuju Syurga mempunyai dua makna. Pertama, Allah akan memudahkan memasuki Syurga bagi orang yang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syarii dan mengamalkan konsekuensinya. Kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke Syurga pada hari qiyamat ketika melewati as sirath dan dimudahkan dirinya dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Wallaahu alam.
 
Juga dalam sebuah hadis panjang yang mengkisahkan berkaitan tentang ilmu, Rasulullah Saw. telah bersabda :
Dari Abu Darda Rhu. ia berkata bahawasanya Rasululllah Saw. telah bersabda : Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju Syurga. Sesungguhnya Malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit mahu pun di bumi hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar tidak juga dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barangsiapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh, ia telah mendapatkan bahagian yang paling banyak.
Hadis sahih diriwayatkan oleh imam Ahmad (V/196), imam Abu Daud (no. 3641), imam Tirmidzi (no. 2682), imam Ibnu Majah (no. 223) dan imam Ibnu Hibban (no. 80, Bab al-Mawaarid). Dan lafadz ini dari milik imam Ahmad Rhm.,
 
Jika kita melihat para Sahabat Rhu. ajmain, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syarii. Bahkan para Sahabat wanita juga bersemangat menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi Saw. mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al Quran, menjelaskan pula tentang Sunnah-Sunnah Nabi Saw. Allah Taala juga memerintahkan kepada wanita untuk belajar Al Quran dan As Sunnah di rumah mereka,sebagaimana yang Allah Taala firmankan :
 
"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyyah dahulu, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan al-Hikmah (Sunnah Nabimu). Sungguh, Allah Mahalembut, Maha Mengetahui.
Surah Al Ahzaab (33) : ayat 33-34
Jelasnya, setiap laki-laki dan wanita Muslimin diwajibkan ke atasnya menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah, kerana dengan ilmu yang dipelajari, mereka akan dapat mengerjakan amal-amal solih yang haq seterusnya menjadi insan bertaqwa, yang dengan itu akan menghantarkan mereka ke Syurga.
Kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu Muslimin dan Muslimah, baik dia sebagai orang tua, anak cucu, pekerja biasa, ketua-ketua organisasi dan masyarakat, para professional sekalipun orang biasa, cemdiakiawan, ahli akademiyah dan yang lainnya. Yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muammalah mereka dengan Rabb-nya, baik tentang Tauhid, rukun Islam, rukun Iman, akhlak, adab, dan muamalah dengan makhluk. Demikianlah sewajibnya mereka lakukan dalam rangka menjadi ummat bertaqwa dan menuju syurga.
Hal 3: Majlis-Majlis Ilmu Adalah Taman-Taman Syurga. Sesungguhnya junjungan mulia Nabi Saw. telah mensabdakan pesanan :
Dari Anas bin Malik Rhu. ia berkata bahawasanya Rasulullah Saw. telah bersabda : Apabila kalian berjalan melewati taman-taman Syurga, perbanyakkanlah berdzikir. Para Sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud taman-taman Syurga itu? Baginda menjawab, Yaitu halaqah-halaqah dzikir (majlis ilmu).
Hadis Hassan diriwayatkan oleh imam Ahmad (iii/150) dan imam Tirmidzi (no. 3510) dan beliau mengatakan : hadis ini hassan. Ditakhrij lengkapnya oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin Al Albani Rhm. dalam Kitab Silsilah Hadis As Saahiihah (no. 2562).
Imam Atho' bin Abi Rabah Rhm. (wafat 114H) berkata : Majlis-majlis dzikir yang dimaksud (dalam hadis ini) adalah majlis-majlis halal dan haram, bagaimana harus membeli, menjual, berpuasa, mengerjakan Solat, menikah, cerai, melakukan haji dan yang sepertinya.
Atsar ini disebutkan oleh imam Al Khatib Al Baghdadi Rhm. dalam kitab Al Faqiih Wal Mutafaqqih (no. 40). Disyarah dalam kitab Al Ilmu Fadhluhu Wa Syarafuhu (halaman 132)
 
Ketahuilah, bahawa majlis dzikir yang dimaksud adalah majlis pengkajian, penyampaian dan pemurnian ilmu, majlis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, aqidah yang benar menurut pemahaman Salafus Solih, segala macam ibadah yang sesuai dengan As Sunnah Nabi Saw. muamalah, dawah, menyeru manusia kepada Islam dan selainnya.
 
Aakhirul Kalam : Artikel ini dihasilkan dengan menyalin dengan penambahan dari 2 kitab :
 
Syaikh Al Allamah Muhammad bin Solih bin Sulaiman Al Utsaimin Rhm. Kitab ul Ilmi (Panduan Lengkap Menuntut Ilmu), Maktabah Daar Ats Tsurayaa, Jeddah KSA. Tahun 1417 Hijriyah. Muqaddimah
 
Syaikh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hfzh. Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga Panduan Menuntut Ilmu (Thalabul Ilmin Thariiqu ilal Jannah), Baab ul Awwal (Muqaddimah). Penerbit Pustaka At Taqwa, Rabiuts Tsani 1428H/April 2007M
 
Kitab-kitab ini merupakan kitab Panduan Menuntut Ilmu. Di antara yang penulis jelaskan di dalamnya adalah keutamaan menuntut ilmu, kiat-kiat dalam meraih ilmu syarii, penghalang-penghalang dalam memperoleh ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu, hal-hal yang harus dijauhkan oleh para penuntut ilmu, perjalanan dan sirah para ulama dan fuqaha dalam menuntut ilmu, dan yang lainnya.
 
Penulis jelaskan masalah menuntut ilmu kerana masalah ini sangatlah penting. Sebab, seseorang dapat memperoleh petunjuk, dapat memahami dan mengamalkan Islam dengan benar apabila ia belajar dari guru, kitab, dan cara yang benar. Sebaliknya, jika seseorang tidak mahu belajar, menjauhkan diri dari ilmu atau ia belajar dari guru yang tidak mengikuti Sunnah, atau melalui cara belajar dan kitab yang dibacakan tidak benar, maka ia akan menyimpang dari jalan yang benar.
Para ulama terdahulu telah pun menulis kitab-kitab panduan dalam menuntut ilmu, seperti Imam Ibnu Abdil Barr dengan kitabnya Jaami Bayaanil Ilmi wa Fadhlihi, Imam Ibnu Jamaah dengan kitabnya Tadzkiratus Samii, begitu pula al-Khatib al-Baghdadi yang telah menulis banyak sekali kitab tentang berbagai macam disiplin ilmu, bahkan pada setiap disiplin ilmu hadits beliau tulis dalam kitab tersendiri. Juga ulama selainnya seperti Imam Ibnul Jauzi, Imam Al Qurthubi, Imam Ath Thabari, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (dalam Majmuu Fataawaa-nya dan kitab-kitab lainnya), Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (dalam kitabnya Miftaah Daaris Saaadah dan kitab-kitab lainnya), imam Adz Dzahabi, imam Ibnu Katsir, imam Nawawi, imam Ibu Hajar Al Asqolany dan masih banyak lagi para ulama lainnya hingga zaman sekarang ini, seperti Syaikh Abdullah bin Baaz, Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syaikh Yusuf bin Abdullah Al Qaradhawy, Syaikh Wahbah Al Zuhaily, Syaikh Solih Al Fauzan, Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad dan ramai lagi.
Dalam kitab ini, penulis berusaha menyusunnya dari berbagai kitab para ulama terdahulu hingga sekarang dengan harapan kitab ini menjadi panduan agar memudahkan kaum Muslimin untuk menuntut ilmu, memberikan semangat dalam menuntut ilmu, beradab dan berakhlak serta berperangai mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu.
 
Mudah-mudahan kitab ini bermunafaat bagi saya dan seluruh jamaah sekalian, serta bagi kaum Muslimin. Mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Swt. dan menjadi timbangan amal kebaikan kita pada hari qiyamat. Dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu syarii dan mengamalkannya, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan kita untuk memasuki Syurga-Nya. Aamiin.
 
Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, lapangkanlah nescaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Surah Al Mujaadilah (58) : ayat 11
 
Semoga solawat dan salaam senantiasa dilimpah-kan kepada Rasulullah Saw., keluarga dan para Sahabat Baginda, para Salafus Solih, para syuhada serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan hingga hari qiyamat.
 
والله تعالى أعلم  ,  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 
Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.
 
سكيان , والسلام
 

0 ulasan: